GSK Türkiye’den globale üst düzey atama

Mehmet Can Aslantaş
Meh­met Can Aslantaş

2018 yılın­dan bu yana GSK Tür­ki­ye Solu­num & HIV İş Biri­mi Direk­tö­rü rolün­de GSK Tür­ki­ye Lider­lik Eki­bi üye­si ola­rak görev yapan Meh­met Aslan­taş, 1 Mart 2021 iti­ba­rıy­la Ürün & Port­föy Stra­te­ji Direk­tö­rü ola­rak şir­ket genel mer­ke­zi İng­ilt­ere GSK House’da görev alacak.

Lise eği­ti­mi­ni Robert Kolej’de tamam­la­yan ve Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Endüst­ri Mühen­dis­li­ği bölü­mün­den mezun olan Meh­met Aslan­taş, kari­ye­ri­ne Pfizer’de baş­la­dı. Aynı şir­ket­te yak­la­şık 12 yıl boyun­ca fark­lı tera­pö­tik alan­lar­da pazar­la­ma, paza­ra eri­şim ve iş biri­mi lider­li­ği pozis­yon­la­rın­da önem­li rol­ler üst­le­ne­rek şir­ket Yöne­tim Kurulu’nda yer aldı.

GSK İlaç Tür­ki­ye bün­ye­sin­de çalış­tı­ğı süre boyun­ca, Solu­num & HIV İş Biri­mi Direk­tö­rü ola­rak lider­lik etti­ği ekip­ler­de başa­rı­lı pro­je­le­re ve önem­li lans­man­la­ra imza atan Meh­met Aslan­taş, orga­ni­zas­yo­nun deği­şim gün­de­mi­ne önem­li kat­kı­lar­da bulundu.

GSK Tür­ki­ye yer aldı­ğı Böl­ge ülke­le­ri içe­ri­sin­de, yurt dışı­na en çok yete­nek gön­de­ren ülke konumunda

Geli­şim ve yete­nek yöne­ti­mi stra­te­ji­le­riy­le başa­rı­lı lider­ler yetiş­ti­ren GSK Tür­ki­ye, çalı­şan­la­rı­na glo­bal bir kari­ye­re sahip olma fır­sa­tı sunu­yor. GSK Tür­ki­ye, yer aldı­ğı böl­ge­de­ki ülke­ler içe­ri­sin­de, yurt dışı­na en çok yete­nek gön­de­ren ülke olma­sıy­la öne çıkı­yor. Son 3 yıl için­de top­lam­da 29 çalı­şan böl­ge ofis­le­rin­de ve yurt dışın­da fark­lı rol­le­re atandı.

 

Com­mu­ni­ca­ti­on Part­ner, Banu Çağ­lı, banu.cagli@cpartner.com.tr / 0 539 502 59 29

İlgili Haberler