GSK Türkiye Pazara Erişim ve Resmi İlişkiler Direktörü Güliz Karcebaş

Güliz Karcebaş
Güliz Kar­ce­baş

MART 2016

Gla­xoS­mithK­li­ne (GSK) Tür­ki­ye, Pazar Eri­şim ve Res­mi İlişk­il­er Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Güliz Kar­ce­baş atan­dı. Kar­ce­baş, GSK’nın önem­li pay­daş­la­rı ara­sın­da yer alan karar veri­ci­ler ve kamu kurum­la­rı ile yürü­tü­len stra­te­jik işbir­lik­le­ri­nin yöne­ti­min­den sorum­lu ola­cak. GSK Tür­ki­ye yöne­tim eki­bi­nin de bir üye­si olan Güliz Kar­ce­baş, şir­ke­tin ruh­sat­lan­dır­ma, fiyat ve geri öde­me gibi paza­ra eri­şim süreç­le­ri ile sağ­lık poli­ti­ka­la­rı ve res­mi iliş­ki­le­re dair ve yönet­mek­ten sorum­lu olup, GSK Tür­ki­ye Paza­ra Eri­şim ve Res­mi İlişk­il­er eki­bi­ne lider­lik yapacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment