GSK İlaca Erişim Endeksi”nde 5’İNCİ KEZ LİDER OLDU

Dr. Emin Fadıllıoğlu

GSK, dün­ya­nın önde gelen 20 ilaç fir­ma­sı­nın faali­yet­le­ri­ni ila­ca eri­şi­me des­tek açı­sın­dan değer­len­di­ren ve bağım­sız ola­rak hazır­la­nan İlaca Eri­şim Endek­si 2016’da art arda 5’inci kez lider oldu. Şir­ke­tin ilaç eri­şi­mi­ne odak­lı” ola­rak tanım­lan­dı­ğı Endeks­te, GSK’nın, küre­sel sağ­lı­ğın fay­da­sı­na yöne­lik uzun süre­dir devam eden ürün ve tek­no­lo­ji­ler geliş­tir­me yak­la­şı­mı tak­dir gör­dü. GSK Tür­ki­ye Genel Müdü­rü ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Emin Fadıl­lı­oğ­lu, 2020 viz­yo­nu­muz kap­sa­mın­da, 80 mil­yon nüfu­su­mu­za sağ­lık ve iyi­lik ulaş­tır­ma hede­fi­mi­ze gider­ken dün­ya çapın­da elde etti­ği­miz bu başa­rı­lar bizi çalış­ma­la­rı­mız konu­sun­da yürek­len­di­ri­yor. Başa­rı­mız­da kat­kı­sı olan tüm GSK çalı­şan­la­rı­na ve iş ortak­la­rı­mı­za teşek­kür edi­yo­rum” şek­lin­de konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment