GSK Finans Direktörü Daniel Tripa oldu

Daniel V. Tripa
Dani­el V. Tripa

MAYIS 2016

GSK Tür­ki­ye Finans Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Dani­el Vie­ira Tri­pa geti­ril­di. Finans stra­te­ji­si­nin oluş­tu­rul­ma­sın­dan sorum­lu ola­cak olan Tri­pa, GSK Tür­ki­ye finans eki­bi­ne lider­lik yapı­yor. Tri­pa, bu göre­vi önce­sin­de İngiltere’de Glo­bal Far­ma Ar-Ge orga­ni­zas­yo­nun­da Plan­la­ma & Ana­liz Kıdem­li Finans Direk­tö­rü göre­vi­ni yürü­tü­yor­du. Liz­bon Tek­nik Üni­ver­si­te­si İşl­etme lisans eği­ti­mi alan Dani­el Vie­ira Tri­pa, aynı üni­ver­si­te­de MBA mas­te­rı yaptı.

İlgili Haberler

Leave a Comment