GSK CIS Serkan Yağcıoğlu’na emanet

Serkan Yağcıoğlu
Ser­kan Yağcıoğlu

ŞUBAT 2016

Yak­la­şık 3 yıl önce Orta­do­ğu ve Kuzey Afri­ka böl­ge­si­nin mer­ke­zi­ni İstanbul’a taşı­ya­rak Türkiye’yi böl­ge­sel mer­kez yap­ma yolun­da önem­li bir adım atan GSK’nın Azer­bay­can, Gür­cis­tan, Kaza­kis­tan ve Orta Asya faali­yet­le­ri­nin yöne­ti­mi de, Ukray­na ve Bela­rus, Mol­do­va ve Erme­nis­tan (BMA) Böl­ge Genel Müdü­rü Ser­kan Yağcıoğlu’na bağ­lan­dı. Ukray­na, BMA, Azer­bay­can, Gür­cis­tan, Kaza­kis­tan ve Orta Asya’yı kap­sa­yan CIS Böl­ge­si Baş­kan­lı­ğı­nı yürü­tecek olan Yağ­cı­oğ­lu, yeni göre­vi­ne başladı.

İlgili Haberler

Leave a Comment