Grip zatüreye ortam hazırlıyor

Prof. Dr. Ferah Ece

Kış has­ta­lı­ğı ola­rak bili­nen zatü­re, kro­nik rahat­sız­lı­ğı olan­lar­da daha ağır sey­re­den ve zaman zaman ölüm­le sonuç­la­na­bi­len ateş­li bir has­ta­lık­tır. Kış mev­si­min­de sık­lık­la görü­len ve ağır geçen grip­le­rin zatü­re­ye ortam hazır­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Liv Hos­pi­tal Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Ferah Ece zatü­re ile ilgi­li merak edi­len­le­ri anlattı.

Zatü­re neden orta­ya çıkar?

Akci­ğer lobu­nun ilti­hap­lan­ma­sı şek­lin­de orta­ya çıkan, eşlik eden baş­ka bir has­ta­lı­ğı olma­yan has­ta­lar­da, gün­lük yaşa­mı sıra­sın­da görü­le­bi­len, kro­nik bir rahat­sız­lık sahi­bi olan kişi­ler­de daha ağır bir şekil­de sey­re­den ve zaman zaman ölüm­le sonuç­la­na­bi­len ateş­li bir has­ta­lık­tır. Bu has­ta­lık­ta akci­ğer­ler­de bulu­nan hava kese­cik­le­ri ilti­hap­lı bir sıvıy­la dol­du­ğun­dan akci­ğer­le­rin göre­vi olan oksi­jen alış­ve­riş işle­vi bozu­lur ve bu neden­le kan­da oksi­jen düze­yi aza­lır. İlt­ih­apl­anm­aya virüs, bak­te­ri veya man­tar gibi mik­ro­or­ga­niz­ma­lar neden olur.

Bula­şı­cı mıdır?

Zatür­re­ye neden olan bu mik­rop­lar kişi­den kişi­ye, yakın temas sonu­cu bula­şır­lar. Has­ta­lı­ğın sağ­lık­lı kişi­le­re bulaş­ma­sı, öksü­rük, aksı­rık ya da has­ta kişi­le­rin konuş­ma­sı sıra­sın­da hava­ya yayı­lan dam­la­cık­la­rın doğ­ru­dan solun­ma­sı yoluy­la ger­çek­le­şir. Kala­ba­lık yer­ler, kapa­lı alan­lar, insan­la­rın top­lu hâl­de yaşa­dı­ğı okul­lar, aske­ri­ye ve yurt­lar zatür­re­nin bulaş­ma ola­sı­lı­ğı­nın faz­la oldu­ğu yer­ler­dir. Alkol, uyuş­tu­ru­cu mad­de­ler, siga­ra ve kötü hayat şart­la­rı, ağır grip zemin hazır­la­yan etmenlerdendir.

Grip zatü­re­ye çevi­re­bi­lir mi?

Ağır geçen grip has­ta­lı­ğı zatü­re­ye ortam hazır­lar, vücu­du aşı­rı ölçü­de zayıf düşü­ren has­ta­lık­la­rın sey­ri sıra­sın­da da zatü­re orta­ya çıkar.

Belir­ti­le­ri nelerdir?

Pnö­mo­ni­de şika­yet­ler etken mik­ro­or­ga­niz­ma­nın türü­ne göre deği­şik­lik­ler gös­te­rir. Bak­te­ri­yel pnö­mo­ni­ler­de genel­lik­le ateş, üşü­me ve tit­re­me ile baş­lar ve git­tik­çe yük­se­lir. Öksü­rük baş­lan­gıç­ta kuru vasıf­ta­dır. Ancak daha son­ra öksü­rük­le bera­ber ilti­hap­lı bal­gam da görü­lür. Yan ağrı­sı, akci­ğer zar­la­rı­nın tah­ri­şi sonu­cu mey­da­na gele­bi­lir ve öksür­mek­le, nefes alıp ver­mek­le ağrı­da artış olur. Has­ta­lı­ğın yay­gın­lık dere­ce­si­ne göre has­ta­lar­da nefes dar­lı­ğı ve el, ayak ve dudak­lar­da morar­ma­lar görü­le­bi­lir. Hal­siz­lik, iştah­sız­lık, kır­gın­lık gibi genel şika­yet­ler sık­lık­la has­ta­lı­ğa eşlik eder. u Teda­vi­si nedir? Teda­vi­de anti­bi­yo­tik­ler, gere­kir­se anti­vi­ral ajan­lar, ateş düşü­rü­cü­ler kul­la­nıl­ma­sı, oksi­jen alın­ma­sı, su kay­bı­nı kar­şı­la­ya­cak ölçü­de sıvı alın­ma­sı, yatak isti­ra­ha­ti, bol vita­min­li ve yük­sek kalo­ri­li diyet ile has­ta­nın çok iyi bes­len­me­si gerekir.

Nasıl korun­mak gerekiyor?

Grip hava yolu ile bula­şan bir has­ta­lık oldu­ğun­dan, grip virü­sü­ne yaka­lan­mış insan­la­rın öksür­me ve hap­şır­ma­la­rı ile orta­ma saç­tık­la­rı virüs­ler­den korun­mak için mas­ke kul­lan­mak en etki­li yol­dur. Top­lu taşıt­lar, sine­ma, tiyat­ro gibi kala­ba­lık yer­ler­de hava­lan­dır­ma­nın iyi olma­sı­na dik­kat etmek, temiz­li­ğe özen gös­ter­mek gibi ted­bir­ler­le grip­ten korun­mak müm­kün ola­bi­lir. Stres, vücut diren­ci­ni azalt­tı­ğı için has­ta­lık­la­ra da zemin hazır­la­yan en önem­li etken­ler­den­dir. Bu neden­le, çeşit­li yol­lar ile stres­ten uzak­laş­mak sağ­lık­lı kal­ma­yı da bera­be­rin­de geti­re­cek­tir. Siga­ra içme­mek, düzen­li uyu­mak alı­na­cak diğer önlem­ler ara­sın­da sayılabilir.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment