Grip ve Soğuk Algınlığı

Anado­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Dr. Elif Hak­ko ile mev­sim­sel has­ta­lık­lar­dan Grip ve Soğuk Algınlığı”nı konuş­tuk. Grip ve Soğuk Algın­lı­ğı ile ilgi­li merak ettik­le­ri­ni­zi aşa­ğı­da bulabilirsiniz.

Grip nedir?
Grip Inf­lu­en­za virü­sü­nün neden oldu­ğu akut bir üst solu­num yolu enfek­si­yo­nu­dur. Dam­la­cık yolu ile bula­şır ancak solu­num sek­res­yon­la­rı ile kir­len­miş eller, ortak eşya­lar ara­cı­lı­ğıy­la da bula­şa­bi­lir. Kuluç­ka süre­si 12 gündür.

Gri­bin kli­nik belir­ti ve bul­gu­la­rı nelerdir?
Boğaz ağrı­sı, şid­det­li kuru öksü­rük ile baş­lar. Üşü­me­nin ve tit­re­me­nin eşlik etti­ği ateş 3940 dere­ce­ye varan ateş, baş­ta eklem­ler­de ve kas­lar­da, özel­lik­le sırt ile bel böl­ge­sin­de olu­şan yay­gın ağrı ile devam eder. Bun­la­rın yanı sıra hal­siz­lik ve bit­kin­lik, bazen de mide bulan­tı­sı ile kus­ma da görü­le­bi­lir. Boğaz ağrı­sı, şid­det­li öksü­rük ve göğüs­te yan­ma gibi yakın­ma­la­ra da sık­ça rastlanır.

Grip sık­lık­la soğuk algın­lı­ğı ile karış­tı­rı­lır. Grip ile soğuk algın­lı­ğı­nın far­kı nedir? Grip, baş­ka has­ta­lık­la­ra neden ola­bi­lir mi?
Grip Inf­lu­en­za virüs­le­ri­nin neden oldu­ğu has­ta­lı­ğa denir. Oysa soğuk algın­lı­ğı, nez­le gibi diğer solu­num yolu has­ta­lık­la­rı­na neden olan Rhi­no­vi­rüs, Coro­na­vi­rüs, Para­inf­lu­en­za gibi virüs­ler­dir. Ayrı­ca kli­nik ola­rak ortak belir­ti­ler gös­ter­me­si­ne kar­şın grip daha ağır bir tab­lo­ya neden olur. Daha yük­sek ateş, soğuk algın­lı­ğın­da olan­dan daha şid­det­li öksü­rük görü­lür. Burun akın­tı­sı, hap­şır­ma, göz­ler­de sulan­ma gibi belir­ti­ler soğuk algın­lı­ğı ve nez­le­de daha sık­tır. Grip bağı­şık­lı­ğı zayıf kişi­ler­de pnö­mo­ni­le­re de neden ola­bi­lir. Sekon­der enfek­si­yon­la­rın geliş­me­si­ne zemin hazırlayabilir.

Aşı ile grip­ten korun­ma­nın etkin­li­ği nedir?
Her yıl bir önce­ki yılın yay­gın olan 2 Inf­lu­en­za A ve 1 Inf­lu­en­za B virü­sün­den hazır­la­nan aşı son­ba­har­da yapıl­ma­ya baş­la­nır. Aşı­nın etkin­li­ği yaş ve kişi­nin bağı­şık­lı­ğı duru­mu­na ve ayrı­ca o yıl etken olan Inf­lu­en­za virü­süy­le anti­je­nik uyu­ma göre değiş­mek­le bera­ber %7090 ara­sın­da koru­ma sağlar.
l Grip teda­vi­si nasıl yapı­lır? Anti­vi­ral teda­vi­le­rin etkin­li­ği nasıl­dır? Han­gi anti­vi­ral ilaç­lar kullanılır?
Grip teda­vi­si önce­lik­le semp­to­ma­tik­tir. Bağı­şık­lı­ğı tam olan kişi­ler­de anti­vi­ral ilaç­lar kul­la­nıl­maz. Ağrı kesi­ci­ler, ateş düşü­rü­cü­ler, öksü­rük kesi­ci­ler kul­la­nı­la­bi­lir. Has­ta­nın isti­ra­hat etme­si ve bol sıvı alma­sı öne­ri­lir. Ancak, risk gru­bun­da­ki kişi­le­rin (diya­bet, kalp, böb­rek has­ta­lık­la­rı, kan­ser has­ta­la­rı, gebe­ler, küçük çocuk­lar, 65 yaş üstü kişi­ler gibi) kli­nik durum­la­rı değer­len­di­ri­le­rek anti­vi­ral ilaç­la­rın kul­la­nı­mı gün­de­me gele­bi­lir. Şu anda piya­sa­da osel­ta­mi­vir ve zana­mi­vir mevcuttur.

Soğuk algın­lı­ğı nedir?
Özel­lik­le son­ba­har ve kış ayla­rın­da sık­ça görü­len üst solu­num yol­la­rın­da akut enfek­si­yo­na neden olan virüs­le­rin orta­ya çıkar­dı­ğı has­ta­lık­la­ra denir. Bu virüs­ler sayı­ca olduk­ça faz­la­dır ancak en sık Rhi­no­vi­rüs, Para­inf­lu­en­za virüs ve Coronavirüsler’e rastlanır.
l Soğuk algın­lı­ğı­nın kli­nik belir­ti ve bul­gu­la­rı neler­dir? Ve bu belir­ti­ler ne kadar sürer?
Boğaz ağrı­sı, yan­ma, hap­şır­ma, hafif öksü­rük, sub­feb­ril ateş görü­le­bi­lir. Genel­lik­le ayak­ta geçi­lir, 34 gün için­de ken­di­li­ğin­den geçer.

Soğuk algın­lı­ğın­da nasıl bir teda­vi uygu­la­nır? Teda­vi­de han­gi ilaç­lar kullanılır?
Tama­men semp­to­ma­tik teda­vi yapıl­ma­lı­dır. Anal­je­zik­ler, gar­ga­ra­lar, burun açı­cı­lar kul­la­na­bi­lir. Anti­vi­ral­le­rin teda­vi­de yeri ve etkin­li­ği yok­tur. Anti­bi­yo­tik­ler viral enfek­si­yon­lar­da kullanılmamalıdır.

Soğuk algın­lı­ğın­da ağrı kesi­ci kullanımı?
Daha çok para­se­ta­mol ter­cih edil­me­li­dir. Çocuk­lar­da aspi­rin kul­la­nı­mı­na dik­kat edil­me­li­dir. Nons­te­ro­id anti­inf­la­ma­tu­ar ilaç­lar özel­lik­le ibup­ru­fen inat eden ateş ve şid­det­li ağrı duru­mun­da kullanabilir.

Soğuk algın­lı­ğın­da anti­his­ta­mi­nik kullanımı?
Hap­şır­ma­la­rın eşlik etti­ği soğuk algın­lı­ğı duru­mun­da anti­his­ta­mi­nik­ler yarar­lı ola­bi­lir. Para­se­ta­mol ile bera­ber bulun­du­ğu pre­pa­rat­lar var­dır. Ancak uyku geti­re­bi­le­ce­ğin­den dik­kat gerek­ti­ren kişi­le­re ve ara­ba kul­la­nan­la­ra verilmemelidir.

Soğuk algın­lı­ğın­da kul­la­nı­lan nazal tedaviler?
Burun açı­cı ola­rak nazal sprey­ler kısa süre­li ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir ayrı­ca serum fiz­yo­lo­jik içe­ren pre­pa­rat­lar da burun tıka­nık­lı­ğı çöz­me­de faydalıdır.

İlgili Haberler

Leave a Comment