Göz ve penis nakli gündemde

euromicro2016_1HAZİ­R­AN 2016

Euro­mic­ro 2016 Kong­re­si, 32 ülke­den 450 uzma­nın katı­lı­mıy­la Antalya’da ger­çek­leş­ti. Mik­ro­cer­ra­hi konu­sun­da dün­ya­nın en önem­li isim­le­ri­nin yer aldı­ğı etkin­lik­te, göz ve penis nak­li­nin yapı­la­bi­lir­li­ği konu­sun­da­ki bilim­sel açık­la­ma­lar dik­kat çekti.

TİSK Mik­ro­cer­ra­hi ve Rekonst­rük­si­yon Vak­fı ana spon­sor­lu­ğun­da ger­çek­leş­ti­ri­len kong­re­de konu­şan TİSK Mik­ro­cer­ra­hi ve Rekonst­rük­si­yon Vak­fı Yöne­tim Kuru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Rıza Kut­lu Işık, Türkiye’nin her ilin­de mik­ro­cer­ra­hi ala­nın­da uzman ekip­le­rin olma­sı gerek­ti­ği­ne deği­ne­rek, vakıf ola­rak her yıl genç cer­rah­la­rı temel mik­ro­cer­ra­hi eği­ti­mi alma­la­rı için yurt içi ve yurt­dı­şı mik­ro­cer­ra­hi eği­tim kurs­la­rı­na gön­der­dik­le­ri­ni belirt­ti. Aynı zaman­da Türkiye’de bu alan­da hiz­met veren sağ­lık ve eği­tim mer­kez­le­ri­ne ekip­man des­te­ği ver­dik­le­ri­ni belir­ten Işık, mik­ro­cer­ra­hi ala­nın­da yapı­la­cak tüm pro­je ve geliş­tir­me çalış­ma­la­rı­na da des­tek ver­mek­ten mem­nu­ni­yet duya­cak­la­rı­nın altı­nı çizdi.

Türkiye’de Mikrocerrahi’nin Baş­lan­gı­cı ve Geli­şi­mi” ile ilgi­li bir sunum yapan, vak­fın Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Prof. Dr. Tür­ker Özkan, rekonst­rük­tif mik­ro­cer­ra­hi ame­li­yat­la­rı­nın ülke­miz­de bir­çok Avru­pa ülke­sin­den çok daha başa­rı­lı ola­rak yapı­la­bil­di­ği­ni vurguladı.

Türkiye’de son 36 yıl­dan bu yana yüz­ler­ce kopan uzvun tek­rar yeri­ne takıl­dı­ğı­nı, ser­best doku nakil­le­ri­nin yapıl­dı­ğı­nı, dün­ya­da­ki­ler ile eş zaman­lı ola­rak kol nak­li, yüz nak­li ame­li­yat­la­rı­nın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ifa­de eden Prof. Dr. Tür­ker Özkan, önü­müz­de­ki 5 yıl için­de bu uygu­la­ma­la­rın daha da arta­ca­ğı­nı söyledi.

Türkiye’nin ilk çift kol, yüz ve rahim nakil­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ren Prof. Dr. Ömer Özkan da yap­tı­ğı konuş­ma­da, ger­çek­le­şen başa­rı­lı ope­ras­yon­lar saye­sin­de dün­ya­nın bir çok nok­ta­sın­dan has­ta­la­rın nakil tale­bi ile ülke­mi­ze gel­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı ifa­de etti.

Sinir trans­fe­ri” olum­lu sonuç­lar veriyor

Otu­rum­lar­da üze­rin­de en çok duru­lan konu­lar­dan biri de, hasar­lı kol sinir­le­ri­nin ona­rım­la­rı oldu. Mik­ro­cer­ra­hi yön­tem­ler kul­la­nı­la­rak yapı­lan sinir trans­fer­le­ri­nin”, hasar­lı sinir ona­rım sonuç­la­rı­nı olum­lu etki­le­di­ği husu­sun­da bilim­sel görüş­ler paylaşıldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment