Göz sulanması göz kuruluğunun belirtisi olabilir

Op. Dr. İskender Alkın Solmaz
Op. Dr. İsk­end­er Alkın Solmaz

GÖZ / TEM­MUZ 2016

Uzman­lar günü­müz­de çeşit­li neden­ler­le yay­gın­la­şan göz kuru­lu­ğu­na kar­şı uya­rı­yor. Göz kuru­lu­ğu­nun erkek­le­re kıyas­la kadın­lar­da daha sık görül­dü­ğü­nü söy­le­yen Dün­ya­göz Etiler’den Op. Dr. İsk­end­er Alkın Sol­maz, Göz kuru­lu­ğu has­ta­lı­ğıy­la özel­lik­le meno­poz ve son­ra­sı döne­min­de­ki kadın­lar­da daha yay­gın ola­rak kar­şı­la­şı­yo­ruz. Has­ta­lı­ğın orta­ya çık­ma­sı­na çev­re­sel fak­tör­le­rin yanı sıra, akne ve dep­res­yon teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan bazı ilaç­lar da neden ola­bi­li­yor” dedi. 

Üzün­tü­ye ve sevin­ce eşlik eden göz­ya­şı, göz sağ­lı­ğı için de büyük önem taşı­yor. Göz­ya­şı­nın için­de­ki mad­de­ler saye­sin­de gözün, dış etken­ler­den ve enfek­si­yon­lar­dan korun­du­ğu­nu söy­le­yen Dün­ya­göz Etiler’den Op. Dr. İsk­end­er Alkın Sol­maz, Göz­ya­şı, göz yüze­yi­nin kuru­ma­sı­nı engel­ler­ken aynı zaman­da gözün oksi­jen­len­me­si ve bes­len­me­si için­de önem­li­dir. Ayrı­ca bir tür optik göre­vi göre­rek net gör­me­mi­ze kat­kı sağ­la­mak­ta­dır. Bu sebep­le göz­ya­şı, göz sağ­lı­ğı için olduk­ça önem­li­dir. Göz­ya­şı­nın yete­ri kadar üre­ti­le­me­di­ği durum­lar­da göz kuru­lu­ğu soru­nu orta­ya çık­mak­ta­dır” dedi. 

Kadın­lar­da daha yaygın

Has­ta­lı­ğın kadın­lar­da nis­pe­ten daha yay­gın görül­dü­ğü­ne dik­kat çeken Op. Dr. İsk­end­er Alkın Sol­maz, Erkek­le­re oran­la daha sık kar­şı­laş­tı­ğı­mız has­ta­lık kadın­lar­da yay­gın ola­rak meno­poz ve meno­poz son­ra­sı döne­min­de görü­lü­yor. Ancak günü­müz­de hem kon­takt lens kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­ma­sı, hem ofis çalış­ma­la­rı ve bil­gi­sa­yar kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­ma­sı, hem de çev­re­sel fak­tör­le­rin kuru göz has­ta­lı­ğı­nı tetik­le­me­siy­le genç­ler­de de gide­rek artan sayı­da göz kuru­lu­ğu has­ta­lı­ğıy­la kar­şı­la­şı­yo­ruz. Bu neden­le kuru göz için çağı­mı­zın has­ta­lı­ğı tanım­la­ma­sı­nı yap­ma­mız yan­lış olmaz” dedi. 

older-woman-cryingGöz­ya­şı­nın biri sürek­li üre­ti­len nor­mal, diğe­ri de göze bir şey bat­tı­ğın­da ya da göz tah­riş oldu­ğun­da orta­ya çıkan ref­leks göz­ya­şı olmak üze­re iki şekil­de üre­til­di­ği­ni söy­le­yen Op. Dr. İsk­end­er Alkın Sol­maz Bu iki göz­ya­şı­nın da içe­ri­ği bir­bi­rin­den fark­lı­dır. Tezat ola­rak görün­se de bat­ma ve yan­ma gibi yakın­ma­la­ra eşlik eden göz sulan­ma­sı; göz­de bat­ma, yan­ma, kaşın­tı ve yaban­cı cisim his­si gibi göz kuru­lu­ğu has­ta­lı­ğı­nın baş­lı­ca belir­ti­le­rin­den biri­dir” dedi. 

Akne ve dep­res­yon ilaç­la­rı­na dikkat

Özel­lik­le bazı has­ta­lık­la­rın ve ilaç­la­rın da göz kuru­lu­ğu­na sebep oldu­ğu­nu söy­le­yen Op. Dr. İsk­end­er Alkın Sol­maz, Art­rit, lupus (SL has­ta­lı­ğı), löse­mi­ler ve Ste­ven John­son send­ro­mu gibi has­ta­lık­lar göz­ya­şı bez­le­ri­ni etki­le­ye­rek göz­ya­şı yapı­mı­nı azal­ta­bi­li­yor. Yine aynı şekil­de akne ve dep­res­yon teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan bazı ilaç­lar da göz kuru­lu­ğu­nun geliş­me­si­ne neden ola­bi­li­yor” dedi. 

Çev­re­sel fak­tör­ler göz kuru­lu­ğu­nu tetikliyor

Kuru göz has­ta­lı­ğın­da önce­lik­li ola­rak hekim­le­rin ver­di­ği teda­vi­nin dik­kat­li­ce takip edil­me­si­nin ve uygu­lan­ma­sı­nın büyük önem taşı­dı­ğı­nı söy­le­yen Op. Dr. İsk­end­er Alkın Sol­maz, has­ta­lı­ğı tetik­le­yen çev­re­sel fak­tör­le­ri de şu şekil­de sıralıyor: 

Kli­ma­lı ortam­lar göz kuru­lu­ğu­nu art­tı­ra­bi­lir. Bu neden­le oto­mo­bil­de, evde ya da ofis­te kli­ma­lı ortam­lar­dan müm­kün oldu­ğun­ca uzak durul­ma­lı. Önlem ola­rak zaman zaman pen­ce­re­ler açıl­ma­lı, hava nem­len­di­ri­ci­ler kul­la­nıl­ma­lı­dır. Hava­lan­dır­ma­nın direkt göze temas etme­me­si sağlanmalıdır. 

Çok uzun süre tele­viz­yon sey­ret­mek, bil­gi­sa­yar kar­şı­sın­da çalış­mak ya da oyun oyna­mak gibi alış­kan­lık­lar­da göz kuru­lu­ğu tab­lo­su­nu fazlalaştırmaktadır.

Mes­le­ği ya da eği­ti­mi gere­ği uzun süre bil­gi­sa­yar başın­da çalış­mak zorun­da kalan kuru göz has­ta­la­rı tak­vi­ye suni göz­ya­şı kul­la­na­bi­lir. Ancak bu ilaç­lar mut­la­ka bir hekim tara­fın­dan öne­ril­me­li, kesin­lik­le bilinç­siz­ce alınmamalıdır.

Kuru göz soru­nu olan has­ta­lar 3045 daki­ka­da bir bil­gi­sa­yar­da çalış­ma­yı bıra­kıp göz­le­ri­ni kapa­ta­rak din­len­dir­me­li, bil­gi­sa­yar ekra­nı­nın göz sevi­ye­si­nin altın­da olma­ma­sı­na dik­kat edilmelidir. 

İlgili Haberler

Leave a Comment