Göz Sağlığı Konusunda Komşu ile İşbirliği

35061

BAŞ­BA­KAN Recep Tay­yip Erdo­ğan ile Yuna­nis­tan Baş­ba­ka­nı Anto­nis Samaras’ın katı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen Türk –Yunan İş Forumu’na katı­lan Dün­ya­göz Has­ta­ne­ler Gru­bu Atina’ya ulus­la­ra­ra­sı çap­ta tam teşek­kül­lü bir göz has­ta­ne­si yapa­cak­la­rı­nı açıkladı.

DEİK ve TİM işbir­li­ğin­de düzen­le­nen, Baş­ba­kan Recep Tay­yip Erdo­ğan ve Yuna­nis­tan Baş­ba­ka­nı Anto­nis Sama­ras ile bera­be­rin­de Bakan­lar ve işa­da­mı heye­ti­nin yer aldı­ğı Türk-Yunan İş Forumu’na katı­lan Dün­ya­göz Has­ta­ne­ler Gru­bu; Yunanistan’a göz has­ta­ne­si ve kor­nea ban­ka­sı yatı­rı­mı yapa­cak­la­rı müj­de­si­ni ver­di. Tür­ki­ye ile Yuna­nis­tan ara­sın­da­ki iki­li tica­ret hac­mi­nin 2012 yılın­da 5 mil­yar dolar ola­rak ger­çek­leş­ti­ği­ni ifa­de eden Dün­ya­göz Has­ta­ne­ler Gru­bu Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Eray Kapı­cı­oğ­lu, Yunanistan’ı uzun süre­dir olum­suz yön­de etki­le­yen eko­no­mik kri­zin, Türk-Yunan tica­ret iliş­ki­le­ri­ne olum­suz yan­sı­ma­dı­ğı­nı anlattı.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment