Göz altında morluk alerji olabilir

Op. Dr. Özgür Yaşar
Op. Dr. Özgür Yaşar

GÖZ / ŞUBAT 2016

Aler­jik kon­jonk­ti­vit çok sık kar­şı­la­şı­lan bir göz has­ta­lı­ğı­dır. Göz kapak­la­rı­nın içi­ni ve gözün beyaz kıs­mı­nı saran ve kon­jonk­ti­va ola­rak isim­len­di­ri­len zarın aler­ji­ye bağ­lı ola­rak geli­şen bir ilti­ha­bı­dır. Bu durum hava­da dola­şan aler­jen­le­rin göz­le tema­sı son­ra­sı mey­da­na gelir.

Tek­rar­la­yı­cı ve her iki gözü de etki­le­yen aler­jik kon­jonk­ti­vit göz­ler­de kaşın­ma, kıza­rık­lık ve sulan­ma şika­yet­le­ri ile ken­di­ni gös­te­rir. Bun­la­rın yanın­da kon­jonk­ti­val ödem, sulu akın­tı, yan­ma his­si ve ışık has­sa­si­ye­ti ile bir­lik­te alt ve üst göz kapak­la­rın­da şiş­me de gözü­ke­bi­lir. Medi­ca­na Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Göz Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Op. Dr. Özgür Yaşar, göz aler­ji­le­ri yani aler­jik kon­jonk­ti­vi­tin nasıl teda­vi edil­me­si gerek­ti­ği­ni anlattı.

Tüm aler­jik kon­jonk­ti­vit­le­rin teda­vi­si ben­zer­lik arze­der. Anti­his­ta­mi­nik ve mast hüc­re­si sta­bi­li­za­tö­rü ihti­va eden göz dam­la­la­rı ile bir­lik­te gerek­ti­ğin­de kor­ti­zon­lu göz dam­la­la­rı kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bunun­la bir­lik­te aler­jen­le tema­sı orta­dan kal­dır­mak ta (kon­takt lens deği­şik­li­ği, solüs­yon deği­şik­li­ği, mak­yaj mal­ze­me­si deği­şik­li­ği, ortam­da­ki mater­yal­le­rin deği­şik­li­ği vs.) teda­vi­nin bir par­ça­sı­dır. Aşı­rı kaşın­tı oldu­ğun­da soğuk suy­la yüz ve göz çev­re­si­nin yıkan­ma­sı yakın­ma­la­rı azaltabil-mektedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment