Görkem Saka AstraZeneca Türkiye Ruhsatlandırma ve Pazar Erişim Direktörü oldu

Gör­kem Saka

İlaç sek­tö­rün­de güç­lü bir pazar eri­şim ve res­mi iliş­ki­ler dene­yi­mi­ne sahip olan Gör­kem Saka, Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Ruh­sat­lan­dır­ma ve Pazar Eri­şim Direk­tö­rü göre­vi­ne atandı.

2003 yılın­da Bil­kent Üni­ver­si­te­si Endüst­ri Mühen­dis­li­ği bölü­mün­den mezun olan Gör­kem Saka, 2005 yılın­da Ame­ri­ka­’­da Pitts­burgh Üni­ver­si­te­si­’n­de Endüst­ri Mühen­dis­li­ği Bölü­mü­’n­de yük­sek lisan­sı­nı, 2010 yılın­da ise Tıp­ta Karar Alma konu­sun­da dok­to­ra­sı­nı tamamladı.

Kari­ye­ri­ne 2003 yılın­da ABD­’­de Pitts­burgh Üni­ver­si­te­si­’n­de Araş­tır­ma Görev­li­si ola­rak baş­la­yan Gör­kem Saka 20082009 yıl­la­rı ara­sın­da yine ABD­’­de Merck & CO’­da Glo­bal Sağ­lık Eko­no­mis­ti ola­rak görev aldı. Daha son­ra Tür­ki­ye­’­ye döne­rek sıra­sıy­la 20102011 yıl­la­rı ara­sın­da Baye­r­’­de Sağ­lık Eko­no­mi­si ve Sonuç Araş­tır­ma­la­rı Müdü­rü, 20122013 yıl­la­rı ara­sın­da Merck Sharp & Doh­me­’­de Pazar Eri­şim Direk­tör Yar­dım­cı­sı, 20142016 yıl­la­rı ara­sın­da Amge­n­’­da Kıdem­li Pazar Eri­şim Müdü­rü ola­rak çalı­şan Gör­kem Saka, 2016 yılın­dan bu yana Abb­Vi­e’­de Pazar Eri­şim ve Res­mi İlişk­il­er Direk­tö­rü ola­rak görev yapmaktaydı.

Gör­kem Saka bun­dan son­ra­ki kari­ye­ri­ne Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Ruh­sat­lan­dır­ma ve Pazar Eri­şim Direk­tö­rü ola­rak devam edecek.

Ast­ra­Ze­ne­ca Hakkında:
Ast­ra­Ze­ne­ca özel­lik­le solu­num & oto­im­mü­ni­te, kar­di­yo­vas­kü­ler – renal & meta­bo­lik has­ta­lık­lar ve onko­lo­ji ala­nın­da­ki has­ta­lık­la­rın teda­vi­si­ne yöne­lik reçe­te­li ilaç­la­rın keş­fi, geliş­ti­ril­me­si ve kul­la­nı­ma sunul­ma­sı ala­nın­da faali­yet gös­te­ren, bilim odak­lı ve küre­sel bir biyo­far­ma­ko­lo­ji şir­ke­ti­dir. Şir­ket ayrı­ca kur­du­ğu bir­çok işbir­li­ği saye­sin­de enf­la­mas­yon, enfek­si­yon ve sinir­bi­lim alan­la­rın­da da aktif bir şekil­de faali­yet gös­ter­mek­te­dir. Ast­ra­Ze­ne­ca 100’den faz­la ülke­de faali­yet gös­ter­mek­te olup, yeni­lik­çi ilaç­la­rı dün­ya gene­lin­de mil­yon­lar­ca has­ta tara­fın­dan kul­la­nıl­mak­ta­dır. Daha faz­la bil­gi için http://www.astrazeneca.com.tradresimizi ziya­ret ede­bi­lir veya https://www.linkedin.com/company/astrazeneca/ ile Lin­ke­di­n­’­den, https://www.facebook.com/AstraZenecaTurkiye/ ile Face­bo­ok­’­tan, https://www.instagram.com/astrazenecaturkiye/ ile Ins­tag­ra­m­’­dan takip edebilirsiniz.

İlgili Haberler