Göğüs hastalıklarının zirvesinden son gelişmeler

Prof. Dr. Fuat Kalyoncu

Euro­pe­an Res­pi­ra­tory Soci­ety  (ERS) bu yıl Londra’da yapıl­dı.  Türk Tor­kas Der­ne­ği Genel  Baş­ka­nı Prof. Dr. Fuat Kal­yon­cu,  kong­re­ye iliş­kin soru­la­rı­mı­zı  yanıt­la­dı.   Kong­re bu yıl nasıl geç­ti?  Uzun yıl­lar­dır ilk kez bu kadar  kala­ba­lık bir Euro­pe­an Res­pi­ra­tory  Soci­ety kong­re­si yapıl­dı. Genel­de  Ame­ri­kan Toraks Der­ne­ği (ATS)  kong­re­le­ri, dün­ya kong­re­si gibi  büyük ve kala­ba­lık olur­du, Avru­pa  kong­re­le­ri ise bunun ardın­dan  gelir­di. Bu yıl Mayıs ayın­da­ki  Ame­ri­kan Toraks kong­re­si­ne  yak­la­şık 16.000 kişi katıl­mış­tı,  Londra’daki kong­re­ye ise yak­la­şık  23.000 göğüs uzma­nı ve araş­tı­rı­cı  katıl­dı. Bu kong­re­ler ilgi­li alan­la­rı­nın  en büyük bil­gi alış­ve­riş mer­kez­le­ri.  Katı­lım­cı­lar hem yöne­ti­yor, hem  konu­şu­yor hem iş top­lan­tı­la­rı  yapıyorlar.

Türk Toraks Derneği’nin ERS ile  iliş­ki­si nasıl?

Biz Türk Toraks Der­ne­ği ola­rak  yıl­lar­dır ERS ile bera­be­riz. Sene­ye 25.  kuru­luş yıl dönü­mü­mü­zü  kut­la­ya­ca­ğız. 23.yaşımızdan beri  Türk Toraks Derneği’ne üye olan  her­kes artık iste­di­ği tak­dir­de  oto­ma­tik­man ERS üye­si de olu­yor.  ERS’nin bütün kurul­la­rın­da varız,  bir­çok konuş­ma­cı, otu­rum baş­ka­nı,  çalış­ma kolu yürü­tü­cü­sü ve üye­le­ri  ile en orga­ni­ze ulu­sal der­nek­ler­den  biri­yiz. Gelecek yıl­lar­da bir ERS  kong­re­si­ni ülke­miz­de yap­mak en  büyük haya­li­miz. Yıl­lar­dır hem  katı­lım­cı, hem üye sayı­sı hem de  bilim­sel bil­di­ri sayı­sı bazın­da hep ilk  3. ve 5.sıraları alı­yo­ruz. Türk göğüs  has­ta­lık­la­rı cami­ası bilim­sel yön­den  olduk­ça aktif bir per­for­mans  ser­gi­li­yor. Bu yıl da ülke­miz­den 192  bil­di­ri sunul­du ve bir çok konuş­ma­cı  ve otu­rum baş­ka­nı­mız, kong­re  bilim­sel prog­ra­mın­da yer aldı.

Kong­re sade­ce bilim­sel prog­ram  demek midir?

Hayır. Bu tür büyük kong­re­ler  esna­sın­da, bilim­sel prog­ra­ma  yan­sı­ma­yan ayrı bir top­lan­tı­lar zin­ci­ri,  kong­re­nin görün­me­yen arka pla­nı­nı  oluş­tur­mak­ta­dır. Türk Toraks Der­ne­ği  MYK üye­le­ri, bu kong­re esna­sın­da  dün­ya­nın bir çok fark­lı yerin­den  mes­lek­daş­la­rı­mız­la temas­lar­da  bulun­muş­tur. ERS yet­ki­li­le­ri ile  yapı­lan görüş­me­ler­de, sade­ce TTD ve  ERS ara­sın­da 612 ay süre­li yeni bir  fel­lo­ws­hip prog­ra­mı oluş­tu­rul­ma­sı  kara­rı alın­mış­tır. Ülke­miz­de ERS ile  ortak yeni kurs­lar tar­tı­şıl­mış­tır.  Ayrı­ca göğüs ala­nın­da bazı fark­lı  kong­re­le­rin düzen­len­me­si yönün­de  temas­lar­da bulu­nul­muş­tur. Orta­do­ğu  ülke­le­ri ve Asya ülke­le­ri ile  geç­miş­ten beri sür­dü­rü­len FEM­TOS  prog­ra­mı çer­çe­ve­sin­de yeni pro­je­ler  konu­şul­muş­tur. Ekim ayın­da bir TTD  eki­bi İran Toraks Derneği’nin  kong­re­si­ne davet­li ola­rak  katı­la­cak­lar­dır. Şubat 2017’de,  Umman’da bir pedi­at­rik göğüs  has­ta­lık­la­rı top­lan­tı­sı görüş­me­le­ri  yapılmıştır.

Bilim­sel yöne gelir­sek, bu yıl  han­gi geliş­me­ler ön plandaydı?

Astım, KOAH, pul­mo­ner  hiper­tan­si­yon, tütün, tüber­kü­loz,  ampi­yem, fib­ro­zis ve anti­ko­agü­lan  ala­nın­da bir çok yeni­lik tar­tı­şıl­dı.  İnv­az­iv endos­ko­pi ve tüm giri­şim­sel  işlem­ler çok iler­le­yen bir alan, bel­ki  de yakın­da göğüs has­ta­lık­la­rı bu  ala­nı, bir yan dal hali­ne geti­re­bi­lir.  Akci­ğer kan­se­ri çok önem­li bir konu.  Yeni ilaç­lar kadar, endob­ron­şi­al  uygu­la­nan bir çok yeni stent, coil,  ter­mop­las­ti, biop­si yön­tem­le­ri vs.  sunum­la­rı var­dı. Solu­num fonk­si­yon  test­le­ri çok iler­le­me gös­te­ren fark­lı  bir alan, özel­lik­le ilk gün fark­lı  ülke­le­rin takım­la­rı­nın yarış­tı­ğı bil­gi  yarış­ma­sın­da, yük­sek puan­lı soru­lar  genel­de bura­dan çık­tı. Biz de yarı­şan  dört ülke ara­sın­da olan Türk rising  star” takı­mı­nı gurur­la des­tek­le­dik.   Yal­nız yeni çıka­cak ilaç ve  yön­tem­ler­le ilgi­li ilk haber­ler,  bun­la­rın epey paha­lı ola­ca­ğı  yönün­de. Kon­ge­re­ye katı­lan  bil­di­ri­le­ri­mi­zin hep­si­nin pres­tij­li  bilim­sel der­gi­ler­de maka­le olma­sı en  büyük dile­ği­miz­dir.  Mes­lek­daş­la­rı­mı­zın bil­di­ri­le­ri­ni Nisan  2017 de TTD 20.Ulusal Kong­re­si ve  Milano’daki ERS kong­re­si­ne  hazır­la­ma­la­rın­da kolay­lık­lar dile­riz.  Bilim­sel pro­je­ler ve kong­re katı­lım  konu­sun­da TTD her zaman imkan­la­rı  ölçü­sün­de cami­amı­zın des­tek­çi­si  olacaktır.

İlgili Haberler

Leave a Comment