Göğüs hastalıklarında sağlık bilgi turizmi yapabiliriz

Sürey­ya­pa­şa Göğüs Has­ta­lık­la­rı ve Göğüs Cer­ra­hi Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si, Nefes İçin Buluş­ma” slo­ga­nıy­la ilki ger­çek­leş­ti­ri­len Sağ­lık Bakan­lı­ğı Sağ­lık Bilim­le­ri Üni­ver­si­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı ve Göğüs Cer­ra­hi­si Eği­tim Araş­tır­ma Dal Has­ta­ne­le­ri Buluşması”na ev sahip­li­ği yap­tı. Dal has­ta­ne­le­ri­nin bir­bir­le­ri­nin daha iyi tanı­ma­sı, bakan­lık ve diğer ilgi­li kurum­lar­la çalış­ma­la­rın­da ortak işler üret­me­si, AR-GE’de ulus­la­ra­ra­sı çalış­ma ve araş­tır­ma­lar­da neler yapı­la­bi­le­ce­ği­ni plan­la­ma­sı için hekim ve hem­şi­re­le­ri bir ara­ya geti­ren buluş­ma­da konu­şan Sürey­ya­pa­şa Göğüs Has­ta­lık­la­rı ve Göğüs Cer­ra­hi­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Doç. Dr. Zuhal Kara­kurt, 4 dal has­ta­ne­sin­de bir yıl­da aka­de­mis­yen­le­rin polik­li­nik­te bak­tı­ğı has­ta sayı­sı­nın 2 mil­yon oldu­ğu­nu ve 55 bin yatan has­ta­ya teda­vi-bakım hiz­me­ti veril­di­ği­ni belir­te­rek, Hede­fi­miz sağ­lık bil­gi turiz­mi. Sağ­lık Bakanlığı’nın bize yol açma­sı­nı isti­yo­ruz. Biz de kapı­la­rı­mı­zı yurt­dı­şın­da­ki dok­tor­la­ra aça­lım. Ukrayna’dan, Rusya’dan tüber­kü­loz konu­sun­da çok has­ta geli­yor. Biz ora­ya gide­lim, ora­da­ki hekim­le­ri eği­te­lim. Onlar da has­ta­la­rı gön­der­me­sin­ler, nasıl baka­cak­la­rı­nı öğren­sin­ler. Bil­gi turiz­mi kar­şı­lık­lı ola­bi­lir” dedi.

Doç. Dr. Kara­kurt, 6 ayda bir ger­çek­le­şecek buluş­ma­la­rın 2 yıl süre­ce­ği­ni, söz konu­su 4 dal has­ta­ne­si­nin bün­ye­le­rin­de­ki pozi­tif konu­lar­da bir­bi­ri­ne des­tek ola­ca­ğı­nı, nega­tif konu­la­rı da nasıl pozi­ti­fe dönüş­tü­re­bil­ce­ği­ni öğre­ne­ce­ği­ni dile getirdi.

Etkin­li­ğe, Bakan­lı­ğın ilgi­li bölüm­le­ri­nin de katıl­dı­ğı­nı belir­ten Doç. Dr. Kara­kurt, 4 tane eği­tim veren dal has­ta­ne­si ve bunun yanı sıra 62 üni­ver­si­te­de tıp fakül­te­si var. Onlar­la nere­dey­se başa­baş sayı­da göğüs has­ta­lık­la­rı uzma­nı yetiş­ti­ri­yo­ruz. Her cer­ra­hi has­ta­ne­nin öne çıkan bir özel­li­ği var­dır. Sürey­ya­pa­şa yoğun bakım konu­sun­da öne çıkar, Yedi­ku­le bron­kos­ko­pi yönün­den iyi­dir, Suat Seren Has­ta­ne­si kan­ser has­ta­sı bakı­mın­dan önde­dir. Biz, bir­bi­ri­mi­zin iyi olan taraf­la­rı için de asis­tan­la­rı­mı­zı rotas­yo­na yol­la­ya­ca­ğız.” diye konuş­tu. Sağ­lık Bilim­le­ri Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Cev­det Erdöl de top­lan­tı­nın açı­lış konuş­ma­sın­da, dal has­ta­ne­le­rin­den gerek öğren­ci yetiş­tir­me­si gerek­se asis­tan­la­rın eği­ti­mi bakı­mın­dan büyük bek­len­ti için­de bulun­duk­la­rı­nı ifa­de ede­rek şun­la­rı söy­le­di: Eği­tim has­ta­ne­le­rin­de­ki hoca­lar doçent olu­yor­lar, öğren­ci yetiş­tir­mi­yor­lar, nasıl pro­fe­sör olsun?” gibi eleş­ti­ri­ler oldu­ğu­na deği­nen Prof. Dr. Erdöl, katı­lım­cı­la­ra, Lisans öğren­ci­si yetiş­tir­mi­yor ama onlar­ca, yüz­ler­ce bel­ki top­lam­da uzman yetiş­ti­ri­yor. Üni­ver­si­te çatı­sı altın­da hem öğren­ci yetiş­ti­re­cek­si­niz hem asis­tan yetiş­ti­re­cek­si­niz, Türkiye’de ve dün­ya­da ses geti­recek araş­tır­ma­la­ra imza ata­cak­sı­nız. Biz bunun için gerek­li alt­ya­pı­yı hazır­lı­yo­ruz” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment