Göğüs Hastalıkları Online Eğitim Portalı Solunum Okulu” Açıldı

solunum okulu logo

BOEH­RIN­GER Ingel­he­im Tür­ki­ye, göğüs has­ta­lık­la­rıy­la ilgi­le­nen hekim­le­rin tüm bilim­sel bil­gi­le­ri bula­bi­le­cek­le­ri solunumokulu.net” onli­ne eği­tim por­ta­lı­nı, dün­ya­ca ünlü Prof. Dr. Cla­us Vogelmeier’in katıl­dı­ğı lans­man top­lan­tı­sı­nın can­lı yayı­nıy­la haya­ta geçir­di. solunumokulu.net” eği­tim por­ta­lın­da, göğüs has­ta­lık­la­rıy­la ilgi­le­nen hekim­le­rin tanı ve teda­vi süreç­le­rin­de fay­da­lı ola­cak tüm bilim­sel geliş­me­le­ri uzman fikir önder­le­ri­nin sunum­la­rıy­la takip etme­si ve vaka­lar­la ilgi­li fikir danı­şa­bi­le­cek­le­ri onli­ne bir eği­tim kay­na­ğı oluş­tu­rul­ma­sı amaç­la­nı­yor. Her ay yeni­le­nen içe­rik­ler­de, fark­lı konu­la­rın işle­ne­ce­ği Solu­num Oku­lu” eği­tim por­ta­lın­da, temel sunum­lar ve olgu tar­tış­ma­la­rı yer alı­yor. Ayrı­ca hekim­ler, gün­cel lite­ra­tür­le­ri fikir önder­le­rin­den din­le­ye­bi­li­yor, konu­lar­la ilgi­li bil­gi­le­ri­ni sını­yor ve merak ettik­le­ri­ni uzman­la­ra danışabiliyorlar. 

İlgili Haberler

Leave a Comment