Glutensiz menüler her yerde bulunabilmeli

makarna-1ÇÖL­YAK / HAZİ­R­AN 2016

2006 yılın­da Mersin’de makar­na tesi­si kuran Durum Gıda 2008 yılın­da Arbel­la mar­ka­sı ile tüke­ti­ci ile buluş­tu. Tek çatı altın­da yıl­lık 160 bin ton makar­na, 180 bin ton irmik üre­tim kapa­si­te­si­ne sahip tesis­le­ri ile üre­tim ve ihra­cat potan­si­ye­li açı­sın­dan dün­ya­da­ki ilk on büyük şir­ket için­de yer alan Durum Gıda Arbel­la mar­ka­sı­nı dün­ya ülke­le­ri­nin tama­mı­na yakı­nın­da tes­cil ettir­miş durum­da. Sek­sen­den faz­la ülke­ye 60 bin ton makar­na ihraç eden şir­ket makar­na üre­ti­mi için ihti­yaç duyu­lan irmi­ği de ken­di tesis­le­rin­de üret­mek­te. 28 çeşit makar­na üre­ten Durum Gıda sos­yal sorum­lu­luk anla­yı­şıy­la glu­ten duyar­lı­lı­ğı olan tüke­ti­ci­ye yöne­lik glu­ten­siz mısır makar­na­sı da sunmakta.

Glu­ten­siz ürün bul­mak­ta ve satın almak­ta sıkın­tı yaşa­yan çöl­yak has­ta­la­rı ve yakın­la­rı­nın sorun­la­rı­na çözüm olma anla­yı­şıy­la yola çıkan Durum Gıda, 2012 yılın­da ürün yel­pa­ze­si­ne glu­ten­siz mısır makar­na­la­rı­nı da ekle­di. Arpa, buğ­day, çav­dar ve yulaf­ta bulu­nan bit­ki­sel bir pro­te­in olan glu­te­ne kar­şı ömür boyu süren tek gıda aler­ji has­ta­lı­ğı olan çöl­yak has­ta­lı­ğı­nın gün­lük haya­tı olum­suz yön­de etki­ler­ken pay­la­şım­la­rı da azal­tan bir has­ta­lık oldu­ğu­nu söy­le­yen Arbel­la Makar­na Genel Müdü­rü Abdul­ka­dir Külah­çı­oğ­lu ‘“2012 yılın­da ürün gamı­mı­za glu­ten­siz makar­na­la­rı da ekle­dik. Bur­gu, kalem, lazan­ya, arpa ve spa­get­ti çeşit­le­rin­den olu­şan glu­ten­siz ürün port­fö­yü­mü­ze gelen talep ve sos­yal sorum­lu­luk anla­yı­şı ile 2014 yılın­da glu­ten­siz irmik ekle­dik’ diye konuştu.

GLU­TEN­SİZ ÜRÜN­LER PAZA­RI BÜYÜYOR

Ülke­miz­de de dün­ya­da da tanı­sı kon­ma­mış çöl­yak has­ta­la­rı­nın sayı­sı ve glu­ten­siz ürün­le­rin paza­rı­na yöne­lik sağ­lık­lı bir veri bulun­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Külah­çığ­lu, şu bil­gi­le­ri verdi:

Türkiye’de 500 bin ile 700 bin ara­sı çöl­yak has­ta­sı oldu­ğu tah­min edi­lir­ken; bu has­ta­la­rın 2530 bin gibi küçük bir kıs­mın­da tanı konul­muş­tur. Son çalış­ma­la­ra göre görül­me sık­lı­ğı orta­la­ma 100 kişi­de bir­dir. Ancak Orta Afri­ka gibi dün­ya­nın bazı böl­ge­le­rin­de, gene­tik özel­lik­le­re bağ­lı ola­rak, 2030 kişi­de bir sık­lık­ta görül­mek­te­dir. Yapı­lan araş­tır­ma­la­ra göre dün­ya glu­ten­siz ürün­ler paza­rı son beş yıl­da 1.2 mil­yar USD büyü­ye­rek, top­lam­da 4.3 mil­yar USD’ye ulaş­tı. Araş­tır­ma, Avust­ral­ya glu­ten­siz ürün­ler paza­rı­nın Asya-Pasi­fik böl­ge­sin­de­ki en büyük pazar ola­rak top­lam 98.6 mil­yon USD’ ye ulaş­tı­ğı­nı, ikin­ci sıra­yı da Kore’nin aldı­ğı­nı gösteriyor.”

glutenfree_grup kopyala

Arbel­la glu­ten­siz ürün­le­ri­nin şir­ke­tin top­lam satı­şın­da­ki payı­nın yüz­de 1 civa­rın­da oldu­ğu­nu kay­de­den Külah­çı­oğ­lu, bu seg­ment­te üre­ti­mi bir sos­yal sorum­lu­luk ola­rak gör­dük­le­ri­ni söy­le­di. Çöl­yak­la Yaşam Der­nek­le­ri ile çeşit­li etkin­lik­ler de düzen­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Külah­çı­oğ­lu Üret­ti­ği­miz ürün seg­men­ti sade­ce çöl­yak has­ta­la­rı­na yöne­lik değil, tüm aile­nin seve­rek yiye­ce­ği, damak tat­la­rı­na uygun ola­cak şekil­de glu­ten­siz mısır makar­na­la­rın­dan oluş­mak­ta­dır. Ayrı­ca gelen yoğun talep doğ­rul­tu­sun­da glu­ten­siz irmik de üret­mek­te­yiz. Bu ürün gru­bu glu­ten duyar­lı­lı­ğı olup insü­lin diren­ci artan, bu neden­le de kilo ver­me­de sorun yaşa­yan tüke­ti­ci­ler tara­fın­dan da rahat­lık­la tüke­ti­le­bil­mek­te­dir” diye konuştu.

SİV­İL TOP­LU­MA DESTEK

Çöl­yak­lı­la­rın bek­len­ti­le­ri­ne yöne­lik çalış­ma­la­ra des­tek ver­dik­le­ri­ni dile geti­ren Külah­çı­oğ­lu, Çöl­yak­la Yaşam Der­nek­le­ri­ne des­tek amaç­lı katıl­dı­ğı­mız her etkin­lik­te glu­ten­siz ürün bul­mak ve satın almak­ta yaşa­dık­la­rı sıkın­tı­yı dile geti­ren has­ta­la­rın en büyük özlem­le­rin­den biri­nin de dışa­rı­da sev­dik­le­ri, aile­le­ri ile bir­lik­te rahat­lık­la gidip yemek yiye­bi­le­cek­le­ri yer­le­rin olma­sı oldu­ğu­nu gör­dük. Doğa­nın bize sun­du­ğu lez­zet­le­ri yiye­bil­mek kadar ortak zevk­ler yarat­mak ve yaşa­mak da önem­li bir ihti­yaç­tır. Bu neden­le Tür­ki­ye gene­li tüm res­to­ran ve kafe­ler­de, cate­ring hiz­me­ti veren şir­ket­le­rin ve otel­le­rin menü­sün­de glu­ten­siz ürün­ler­den olu­şan menü­le­rin de yer alma­sı­nın öne­mi­ne ve gerek­li­li­ği­ne dik­kat çek­mek ama­cıy­la etkin­lik­le­re des­tek ver­mek­te­yiz” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment