Gizli kalp gençleri öldürüyor

Dr. Alpas­lan Eryılmaz

Ame­ri­kan Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Bölü­mü dok­tor­la­rın­dan Uzm. Dr. Alpas­lan Eryıl­maz, ani ölüm­le­rin altın­da yatan en önem­li soru­nun giz­li kalp” oldu­ğu­nu söy­le­di. Damar sert­li­ği­nin ile­ri yaş­lar­da daha yay­gın olmak­la bir­lik­te genç insan­lar­da da görü­le­bil­di­ği­ne dik­kat çeken Eryıl­maz, Genel­lik­le erkek­ler­de 45 yaş altın­da, kadın­lar­da ise 55 yaş altın­da kalp kri­zi genç kabul edi­lir. Hat­ta halk ara­sın­da genç yaş­ta geçi­ri­len kalp kriz­le­ri­nin daha ağır sey­ret­ti­ği ya da öldü­rü­cü oldu­ğu­na ina­nı­lır. Bilim­sel veri­ler ve araş­tır­ma­lar da bu duru­mu doğ­ru­la­mak­ta­dır. Çün­kü yaş iler­le­dik­çe ve damar­lar yavaş yavaş daral­dık­ça, kal­bin koro­ner damar­la­rı ara­sın­da ken­di­li­ğin­den yeni köp­rü by- pass­lar oluş­mak­ta ve ani damar tıkan­ma­sı duru­mun­da bu by- pass­lar­dan gelen kan, kalp kri­zi­nin ağır­lı­ğı­nı azal­ta­bil­mek­te­dir. Fakat genç­ler­de henüz bu köp­rü by- pass­lar oluş­ma­mış oldu­ğun­dan, kalp kri­zi kal­be daha ağır hasar ver­mek­te­dir” dedi.

Test­ler­de kalp damar­la­rın­da belir­gin dar­lık veya tıka­nık­lık oldu­ğu yönün­de bir şüp­he olu­şur­sa ya da kişi yük­sek risk­li grup­ta yer alı­yor­sa ne yapılmalı?

Kasık ya da kol atar­da­ma­rın­dan yapı­lan kla­sik kate­ter koro­ner anji­og­ra­fi yapıl­ma­lı­dır. Ancak bura­da göz­den kaçı­rıl­ma­ma­sı ve de özel­lik­le vur­gu­lan­ma­sı gere­ken nok­ta şudur; bu öne­ri­ler hiç bir şekil­de kalp şikâ­ye­ti ve bili­nen kalp has­ta­lı­ğı olma­yan has­ta­lar­da uygu­la­na­bi­lir. Hali hazır­da göğüs ağrı­sı şikâ­yet­le­ri olan veya daha önce kalp kri­zi geçi­ren, damar tıka­nık­lı­ğı oldu­ğu bili­nen has­ta­lar, damar­la­rı balon, stent ya da by pass­la açıl­mış bile olsa bu grup­ta yer almaz. Yani bu has­ta­lar için koro­ner kal­si­yum skor­la­ma ve tomog­ra­fik koro­ner anji­og­ra­fi, teş­his ve takip için uygun test­ler değildir.

Görün­tü­le­me yön­tem­le­rin­de cid­di bir dar­lık veya bir­den çok dar­lık­lar sap­tan­ma­sı duru­mun­da yapı­la­cak teda­vi nedir?

Balon anji­op­las­ti ile bir­lik­te stent­le­me ya da tek­nik ola­rak stent müm­kün olma­yan has­ta­lar­da kla­sik by-pass yapı­lır. Hafif ve orta dar­lık sap­ta­nan has­ta­lar­da ise hem dar­lık­lar cid­di dere­ce­ye iler­le­me­me­si ya da daha hafif-orta iken bile kalp kri­zi­ne dönüş­me­me­si için mak­si­mum medi­kal teda­vi ola­rak adlan­dı­rı­lan koles­te­rol düşü­rü­cü, aspi­rin, beta blo­ker ve ACE inhi­bi­tö­rü ola­rak adlan­dı­rı­lan ilaç­la­rın hemen hemen tama­mı kul­la­nı­lır. Ayrı­ca eğer kişi­de mev­cut­sa teda­vi edi­le­bi­len risk fak­tör­le­ri olan siga­ra­nın bıra­kıl­ma­sı, tan­si­yon teda­vi­si, diya­bet teda­vi­si, obe­zi­te­nin azal­tıl­ma­sı ve stre­sin azal­tıl­ma­sı da doğ­ru­dan kalp kri­zi geçi­ril­me ris­ki­ni ve damar sert­li­ği­nin iler­le­me­si­ni azaltmaktadır.

İlgili Haberler

Leave a Comment