Giyilebilir cihazlarla panik atak kontrolü

panik_atak_1SEK­TÖR / MAYIS 2016

Xerox PARC, panik atak has­ta­la­rı­nın kalp rit­mi, nabız, ter­le­me, solu­num, vücut sıcak­lık değer­le­ri­ni izle­ye­rek, atak geçir­me­den çok önce kişi­yi uya­ran bir giyi­le­bi­lir akıl­lı cihaz ve mobil uygu­la­ma tek­no­lo­ji­si üze­rin­de çalış­tı­ğı­nı duyurdu.Geliştirilecek tek­no­lo­ji, panik bozuk­luk yaşa­yan kişi­le­rin vücut ve men­tal sağ­lı­ğı­nı koru­ma­sı­na yar­dım­cı ola­cak. Xerox PARC’ın üze­rin­de çalış­tı­ğı giyi­le­bi­lir tek­no­lo­ji ve mobil uygu­la­ma ile panik atak has­ta­la­rı­nın kri­zin ger­çek­leş­me anı­nı bile­rek kri­zi daha kolay şekil­de atlat­ma­sı ve gerek­li önlem­le­ri önce­den ala­bil­me­si sağlanacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment