Girişimsel Radyoloji Kongresi Antalya’da

912 Mart tarih­le­ri ara­sın­da, Sueno Kong­re Merkezi’nde (Belek, Antal­ya) ger­çek­le­şecek olan 12. Giri­şim­sel Rad­yo­lo­ji Yıl­lık Toplantısı’nı Türk Giri­şim­sel Rad­yo­lo­ji Der­ne­ği düzen­li­yor. Kong­re­nin bilim­sel kuru­lu, yük­sek düzey­li ve merak uyan­dı­ra­cak bir bilim­sel prog­ram hazır­lı­yor. Top­lan­tı­da giri­şim­sel rad­yo­lo­ji­de­ki bilim­sel son geliş­me­le­rin ve gün­cel uygu­la­ma­la­rın sunul­ma­sı ve kar­şı­la­şı­lan sorun­la­ra çözüm­ler üre­til­me­si hedef­le­ni­yor. Bu doğ­rul­tu­da kon­fe­rans­lar, atöl­ye çalış­ma­la­rı, panel­ler ve çalış­tay­lar prog­ram­da yer alacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment