HAKKIMIZDA

1981 yılın­da, İstanbul’un Cağa­loğ­lu (nam‑ı diğer Bab‑ı Ali) sem­tin­de, Çatal­çeş­me­si Sokağı’ndaki 25 met­re­ka­re­lik bir büro­da kuru­lan YÜCE yayım­la­rı”, o yıl­lar­da Türkiye’de pek bilin­me­yen elekt­ro­nik” ala­nın­da yayım yap­ma­ya baş­la­dı. Saha­la­rın­da bil­gi­li ve yete­nek­li 3 müte­şeb­bis tara­fın­dan kuru­lan YÜCE yayım­la­rı”, ilk iş ola­rak, elekt­ro­nik” yayım­cı­lı­ğın­da dün­ya­nın say­gın ve dev kuru­lu­şu Alman FRAN­ZIS Ver­lag GmbHnin tüm süre­li ve süre­siz yayım­la­rı­nın Tür­ki­ye ve Türk­çe yayım hak­la­rı­nı ala­rak, çevi­ri kitap­la­rı ve aylık ELO ELEKT­RO­NİK” adlı der­gi­yi Türk elekt­ro­nik oku­yu­cu­suy­la buluş­tur­du… Hazi­ran 1984‘de tıp yayım­cı­lı­ğı ala­nı­na Tıp Dün­ya­sın­da LİT­ER­AT­ÜR” Tıp Der­gi­si ile giren YÜCE yayım­la­rı”, Eylül 1984‘de büyü­me­nin kaçı­nıl­maz sonu­cu ola­rak Ano­nim Şirket”e dönü­şe­rek, YÜCE reklam/yayım/dağıtım/pazarlama/ithalat/ihracat ve mümes­sil­lik ano­nim şir­ke­ti” adı­nı aldı. Türkiye’nin ilk haf­ta­lık 65.000 tiraj­lı ilçe gaze­te­si olan Beşik­taş Eksp­resi 1986 yılın­da yayım­la­yan şir­ke­ti­miz, Prof. Dr. Hüs­rev Hatemi’nin edi­tör­lü­ğün­de Hazi­ran 1990‘da ENDOK­Rİ­N­OL­OJ­İDE YÖNE­Lİ­ŞL­ER” adlı tıp der­gi­si­ni yayım haya­tı­na sok­tu. (Bu der­gi daha son­ra­ki yıl­lar­da önce Diabet Bili­mi” ile Ocak 2014‘de de EMDD” ile bir­leş­ti.) Ara­lık 1992‘de Endüst­ri Mes­lek Liseleri’ne yöne­lik yar­dım­cı ders kitap­la­rı yayım­la­ma­ya baş­la­yan şir­ke­ti­miz, bu saha­da onlar­ca kita­bı eği­tim dün­ya­mı­za kazan­dır­dı. Şir­ke­ti­miz, Ara­lık 1993’de kadı­na yöne­lik este­tik, güzel­lik, moda ve kuaför­lük ala­nın­da, saha­la­rın­da oto­ri­te kişi­le­rin yöne­ti­min­de (moda: Yıl­dı­rım May­ruk, mak­yaj: Oya Tol­ga, saç: MOS ‑Muam­mer Yap­rak­gül, Orhan Badem­li, Sedat Kamaz‑, sağ­lık: Prof. Dr. Gün­düz Gedi­koğ­lu, fotoğ­raf: Adil Gül­te­kin) BİG­UDİ” adlı der­gi­yi Türk oku­yu­cu­suy­la buluşturdu.

Tıp ala­nı­na ağır­lık veren şir­ke­ti­miz, dün­ya­da say­gın­lı­ğı tar­tı­şıl­maz The Merck Manu­al” gibi onlar­ca tıp kita­bı­nı Türk Tıp Dünyası’na kazandırdı…

Şubat 2003‘de Diabet Bili­mi” adlı tıp der­gi­si­ni (Bu der­gi, Ocak 2014‘de yayım haya­tı­na giren EMDD” ile bir­leş­ti) yayım haya­tı­na sokan şir­ke­ti­miz, Ocak 1994‘de sağ­lık men­sup­la­rı­nın haber ve ile­ti­şim” der­gi­si olan Lite­ra­tür AKTÜ­ELi yayım­la­ma­ya baş­la­dı. AB giriş süre­ci­nin getir­di­ği sağ­lık ala­nın­da­ki deği­şik­lik­le­re para­lel ola­rak, aile hekim­li­ği­nin ön pla­na çık­ma­sı ve önem­li bir uzman­lık ala­nı­na dönüş­me­si nede­niy­le PRN Aile Hekim­li­ği” adlı der­gi­yi Ocak 2006‘da, Ocak 2014‘de de Lite­ra­tür SEM­POZ­YUM” ile EMDDyi yayım­la­ma­ya başladı.

Halen tıp sek­tö­rü­ne yöne­lik 5 der­gi yayım­la­yan YÜCE reklam/yayım/dağıtım/pazarlama/ithalat/ihracat ve mümes­sil­lik ano­nim şir­ke­ti”, Mart 2004‘de tüke­ti­ci por­ta­lı www.sikayetim.com.tryi inter­net orta­mın­da yayı­na baş­lat­tı. www.sikayetim.com.tryi daha son­ra­ki yıl­lar­da grup şir­ket­ler­den PUB­Lİ­KA İlet­iş­im Hiz­met­le­ri Ltd. Şti.“ye dev­re­den YÜCE reklam/yayım/dağıtım/pazarlama/ithalat/ihracat ve mümes­sil­lik ano­nim şirketi”nin süre­li yayın­la­rı­nın adla­rı şöyledir:

Lite­ra­tür AKTÜ­EL / aylık / www.literaturaktuel.com

PRN Aile Hekim­li­ği / 3 aylık / www.prndergi.web.tr

Lite­ra­tür SEM­POZ­YUM / 3 aylık / www.literatursempozyum.com

 

Halen yayım­cı­lık ve mat­ba­acı­lık ala­nın­da faali­yet gös­te­ren YÜCE reklam/yayım/dağıtım/pazarlama/ ithalat/ihracat ve mümes­sil­lik ano­nim şir­ke­ti”, nere­dey­se yarım ası­ra aşkın süre­dir Türk tıb­bı­na onlar­ca kitap ve der­gi­ler kazan­dır­mış, saha­sın­da oto­ri­te isim­le­ri istih­dam eden bir yayım kuruluşudur.

1981     1984
1986     1990

1993     1994

2003     2006

2014     2014

YÜCE reklam/yayım

www.yuceyayim.com.tr, PUB­Lİ­KA İlet­iş­im Hiz­met­le­ri Ltd. Şti.”nin inter­net satış portalıdır.

Leave a Comment