Gilead’tan bilime ve eğitime desteğe devam

Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı
Dr. Tah­sin Gök­çem Özçağlı

AR-GE / HAZİ­R­AN 2016

HIV/AIDS, kara­ci­ğer has­ta­lık­la­rı, cid­di solu­num ve kalp-damar rahat­sız­lık­la­rı, kan­ser ve enf­la­mas­yon için yeni­lik­çi teda­vi seçe­nek­le­ri üze­rin­de çalı­şan Gilead’ın Medi­kal Direk­tö­rü Dr. Tah­sin Gök­çem Özçağ­lı, aka­de­mik araş­tır­ma, eği­tim veya sos­yal far­kın­da­lık için der­nek­le­re, araş­tı­rı­cı­la­ra ve sivil top­lum örgüt­le­ri­ne bağış ve des­te­ği kap­sa­yan Gile­ad Fel­lo­ws­hip Prog­ra­mı’ ile fir­ma­nın Ar-Ge çalış­ma­la­rı ve kli­nik araş­tır­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi verdi.

Bize Gile­ad Türkiye’nin viz­yo­nu, faali­yet gös­ter­di­ği tera­pö­tik alan­lar ve ürün­le­ri hak­kın­da biraz bil­gi verir misiniz?

1987 yılın­da kuru­lan Gile­ad, hız­la geniş­le­yen ürün port­fö­yü ve geli­şen araş­tır­ma aşa­ma­sın­da­ki ilaç­la­rıy­la, 25 yıl­da dün­ya­nın en büyük biyo­far­ma­sö­tik şir­ket­le­rin­den biri hali­ne gel­di. Gilead’ın 2007 yılın­da Türkiye’de kurul­ma­sın­dan bu yana, şir­ket ola­rak, Hepa­tit B ve C ile HIV ve İnv­az­if fun­gal enfek­si­yon­lar da dahil olmak üze­re yaşa­mı teh­dit eden has­ta­lık­la­rın teda­vi­sin­de iler­le­me sağ­la­yan ilaç­la­rın geliş­ti­ril­me­si ve sunul­ma­sı­nı mis­yon ola­rak belir­le­dik ve şu anda da kısa vade­de hema­to­lo­ji­ye odak­lan­mak sure­tiy­le kan­ser ala­nın­da hız­la büyüyoruz.

Ürün­le­ri­mi­zin başa­rı­sı­nın altın­da daha önce kar­şı­lan­ma­yan cid­di medi­kal ihti­yaç­la­rı kar­şı­la­ma­la­rı yatı­yor. Biz de bu başarıyı,tıbbın hiz­me­tin­de kul­la­nıl­mak­ta olan ürün­le­ri­mi­ze dair yeni kli­nik veri­ler elde etme ve yeni teda­vi geliş­tir­me çalış­ma­la­rı­na yön­len­di­ri­yo­ruz. Yeni ilaç­la­rı kli­nik geli­şim aşa­ma­sı­na geti­rir­ken ama­cı­mız hep aynı kalı­yor; Tüm dün­ya­da, yaşa­mı teh­dit eden has­ta­lık­lar­la müca­de­le eden hekim ve has­ta­lar için teda­vi etkin­li­ği­ni artı­ran ve teda­vi yöne­ti­mi­ni basit­leş­ti­ren mole­kül­ler keş­fet­mek ve tıb­bın hiz­me­ti­ne sunmak’.

Ar&Ge yatı­rım­la­rı­nız ve Gilead’ın son yıl­lar­da önem ver­di­ği Ar&Ge ve kli­nik çalış­ma­lar konu­sun­da bil­gi vere­bi­lir misiniz?

Gilead’ın araş­tır­ma ve geliş­tir­me çalış­ma­la­rı bugün iti­ba­riy­le HIV/AIDS, kara­ci­ğer has­ta­lık­la­rı, cid­di solu­num ve kalp-damar rahat­sız­lık­la­rı, kan­ser ve enf­la­mas­yon için bir son­ra­ki nesil ola­bil­me potan­si­ye­li­ne sahip yeni­lik­çi teda­vi seçe­nek­le­ri­nin ince­len­di­ği 200’ü aşkın kli­nik çalış­ma ile, kuru­lu­şun­dan iti­ba­ren ulaş­tı­ğı en kap­sam­lı nok­ta­da­dır. Ürün hat­tı­mız­la ilgi­li bil­gi almak için http://www.gilead.com/ research/pipeline adre­si­ni ziya­ret edebilirsiniz.

arge

Gile­ad ola­rak, son yıl­lar­da dün­ya çapın­da aldı­ğı­nız her­han­gi bir ödül var mı?

Gile­ad Nisan 2013’te ABD Patent ve Tica­ri Mar­ka Büro­su (USP­TO) tara­fın­dan dün­ya çapın­da yaşam kur­ta­ran tek­no­lo­ji­le­ri sun­ma­nın yeni­lik­çi yol­la­rı­nı geliş­ti­ren kuru­luş­la­ra veri­len İns­anl­ık İçin Patent­ler” ödü­lü­nü aldı. Gile­ad bu ödü­lü alan 10 kuru­luş­tan biriydi.

Gile­ad Türkiye’nin Gile­ad Global’in bilim­sel çalış­ma­la­rı­na kat­kı­la­rı nelerdir?

Türkiye’de 9 adet glo­bal kli­nik çalış­ma yürüt­mek­te­yiz. Bu çalış­ma­lar­dan yedi­sin­de HBV’ye odak­la­nı­la­rak Teno­fo­vir Disop­rok­sil Fuma­rat ve Teno­fo­vir Alafenamid’in çeşit­li has­ta grup­la­rın­da etkin­li­ği ve güven­li­ği araş­tı­rı­lır­ken, çeşit­li tera­pö­tik alan­lar­da ger­çek yaşam veri­le­ri­ni, diren­ci­ni araş­tır­dı­ğı­mız çalış­ma­la­rı­mız da mev­cut. Ayrı­ca geliş­ti­ril­mek­te olan biyo­tek­no­lo­ji ürün­le­ri­nin de pivot çalış­ma­la­rı­na ülke­mi­zi de dahil etme yönün­de­ki çaba­la­rı­mız sürüyor.

Bize Gile­ad Türkiye’nin Kli­nik Araş­tır­ma Depart­ma­nı­nın yapı­sın­dan bah­se­de­bi­lir misiniz?

Gilead’ın Avrupa’da ger­çek­leş­tir­di­ği kli­nik ope­ras­yon­la­rın tümü Londra’da bulu­nan Ulus­la­ra­ra­sı Genel Mer­kez eki­bi­miz tara­fın­dan yöne­ti­li­yor. Kli­nik ope­ras­yon­lar orga­ni­zas­yo­nu ken­di­si­ni Gilead’ın kli­nik geli­şim prog­ra­mı­nın des­tek­len­me­si ama­cıy­la kli­nik çalış­ma­la­rın stra­te­jik ola­rak yürü­tül­me­si­ne ada­mış bulu­nu­yor ve Türkiye’deki Gile­ad Medi­kal ve Ruh­sat­lan­dır­ma depart­man­la­rı ile yakın işbir­li­ği ile çalı­şı­yor. Ruh­sat­lan­dır­ma depart­ma­nı­mız etik kurul ve Sağ­lık Bakan­lı­ğı onay süreç­le­ri ile kli­nik çalış­ma­la­rın ilaç güven­li­li­ği baş­vu­ru­la­rın­dan sorum­lu. Medi­kal depart­ma­nı­mız ise araş­tır­ma­cı­lar­la ile­ti­şim ve çalış­ma­la­rın tüm aşa­ma­la­rı­nın yürü­tül­me­si­ne süreç­le­ri­ne des­tek sağlıyor.

Türkiye’de geliş­ti­ril­miş kli­nik araş­tır­ma ve eği­tim­le­re dair devam eden bir pro­je­niz var mı?

Gile­ad Tür­ki­ye glo­bal des­tek­li çalış­ma­la­rın yanın­da, Gile­ad tara­fın­dan daha önce hiz­me­te sunul­muş ürün­ler­le ilgi­li veya üze­rin­de çalı­şı­lan tera­pö­tik alan­lar­da araş­tı­rı­cı des­tek­li çalış­ma­la­rı da aktif ola­rak des­tek­li­yor. Bu araş­tır­ma­lar Gile­ad ilaç­la­rı­nın etkin­li­ği ve tole­ra­bi­li­te­si­ne dair değer­li bil­gi­ler vere­bi­lir ve ruh­sat­lan­dır­ma çalış­ma­la­rın­da elde edi­len kap­sam­lı veri­le­ri ger­çek yaşam veri­le­riy­le tamam­la­ya­bi­lir. Gile­ad Tür­ki­ye ola­rak, şu anda HBV ile ilgi­li 3 ayrı Araş­tı­rı­cı Des­tek­li Çalış­ma­yı (Inves­ti­ga­tor Spon­so­red Tri­al, IST), has­ta alı­mı aşa­ma­sın­da bulu­nan IFI ile ilgi­li 1 IST’yi ve HIV ile ilgi­li onay süre­cin­de­ki 1 IST’yi desteklemekteyiz.

Gile­ad aynı zaman­da yerel ve glo­bal ola­rak Ulus­la­ra­ra­sı Sürek­li Tıp Eği­ti­mi (CME) prog­ram­la­rı da düzen­li­yor: kara­ci­ğer has­ta­lık­la­rı için Hepa­to­logy-Pers­pec­ti­ves ve Sci­en­ti­fic Exc­han­ge top­lan­tı­la­rı, HIV/AIDS için HIV and Body, inva­zif fun­gal enfek­si­yon­lar için CARE top­lan­tı­la­rı aktif ola­rak ülke­miz dahil tüm Avrupa’da gerçekleştiriliyor.

Ayrı­ca, Gile­ad Ar&Ge kap­sa­mın­da bulu­nan tüm tera­pö­tik alan­lar için her yıl fark­lı ülke­ler­de ulus­la­ra­ra­sı katı­lım sağ­la­nan eği­tim prog­ram­la­rı da düzenleniyor.

Gile­ad her yıl aka­de­mik araş­tır­ma, eği­tim veya sos­yal far­kın­da­lık için der­nek­le­re, araş­tı­rı­cı­la­ra ve sivil top­lum örgüt­le­ri­ne Gile­ad Fel­lo­ws­hip Prog­ra­mı’ kap­sa­mın­da bağış des­te­ği sağ­lı­yor. Türkiye’deki Fel­lo­ws­hip prog­ra­mı ile bağım­sız bir komi­te tara­fın­dan 2013 yılın­da belir­len­miş pro­je­le­re 300.000 Türk Lira­sı tuta­rın­da bağış ve des­tek iletilecek.

arge-2

Gile­ad ola­rak, kli­nik araş­tır­ma ve eği­tim­ler konu­sun­da orta ve uzun vade­li hedef­le­ri­niz nelerdir?

Şir­ket ola­rak dün­ya çapın­da yaşa­mı teh­dit eden has­ta­lık­lar­da kar­şı­lan­ma­yan medi­kal ihti­yaç­la­rı kar­şı­la­ma fır­sa­tın­dan ilham alı­yo­ruz. Türkiye’de ana hede­fi­miz mükem­mel kali­te­de yerel veri­ler oluş­tur­mak, hekim­le­ri­mi­zin kli­nik araş­tır­ma­ya dair far­kın­da­lı­ğı­nı ve dene­yim­le­ri­ni artır­mak, yeni aka­de­mik nesil­ler için bilim­sel des­tek ve gün­cel bil­gi­le­ri eğim prog­ram­la­rı ile hekim­le­ri­mi­ze ulaş­tır­mak­tır. Gele­cek­te­ki adım­la­rı­mız Hepa­tit B ve C, Hema­to­lo­ji, Onko­lo­ji ve HIV/AIDS için araş­tı­rı­cı des­tek­li ve glo­bal kli­nik çalış­ma­la­rı­mı­zı artı­ra­rak sür­dür­mek olacaktır.

Gile­ad Fel­lo­ws­hip Prog­ra­mı için, www.gileadfellowshipprogrami.com adre­si­ni ziya­ret edebilirsiniz.

İlgili Haberler

Leave a Comment