Gerilim tipi baş ağrısını yatıştırmanın yolları var

Genel­lik­le hafif veya orta şid­det­te tüm baş böl­ge­sin­de ağır­lık, ger­gin­lik ola­rak his­se­di­len geri­lim tipi baş ağrı­la­rı pek çoğu­mu­zun yaşam kali­te­si­ni olum­suz etki­li­yor. Aslın­da gün­lük haya­tı­mız­da yapa­ca­ğı­mız ufak deği­şik­lik­ler­le geri­lim tipi baş ağrı­sın­dan koru­na­bi­le­ce­ği­mi­zi söy­le­yen Nöro­lo­ji Uzma­nı Dr. Aylin Yavuz alın­ma­sı gere­ken önlem­le­ri anlattı.

Ilık duş alın
Gün için­de geri­len kas­la­rı gev­şet­mek için ılık bir duş yapın. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olma­lı. Ilık duş kas­la­rı gev­şe­te­rek baş ağrı­sın­dan korun­ma­zın­da yar­dım­cı olacaktır.

Din­le­nin
Aşı­rı yor­gun­luk da geri­lim tipi baş ağrı­sı­na neden olu­yor. Bu yüz­den din­len­mek ya da isti­ra­hat etmek ağrı­yı önle­mek için çok önem­li. Din­len­me­ye geçil­di­ğin­de kan dola­şı­mı düzen­le­me­ye baş­lı­yor, böy­le­ce tüm organ­la­ra, özel­lik­le de bey­ne oksi­jen giri­şi artı­yor. Beyin­de artan oksi­jen giri­şi ağrın­da koru­yu­cu etki gösteriyor.

Bol bol su tüketin
Yaşam kay­na­ğı­mız olan su, kan dola­şı­mı­nı kolay­laş­tı­rı­yor ve vücu­da gerek­li olan elekt­ro­lit ile mine­ral­le­rin den­ge­si­ni sağ­lı­yor ve baş ağrı­la­rın­da koru­yu­cu etki yapı­yor. Bu neden­le gün­de 2 lit­re su tüket­mek çok önem­li. Alkol, kafe­in ve şeker tüke­ti­mi­ni de azalt­mak kan dola­şı­mı­nı rahat­la­tı­yor ve arak ağrı yapı­cı mad­de­le­ri uzaklaştırıyor.

Stres­ten uzak durun
Gün­lük yaşam kali­te­si­ni bozan dep­res­yon ve ank­si­ye­te gibi psi­ki­yat­rik bozuk­luk­lar baş ağrı­sı­nı tetik­le­yen önem­li etken­ler­den. Yoğun stres altın­da oldu­ğu­muz dönem­ler­de çok kısa süre­li­ği­ne de olsa ortam­dan uzak­laş­mak, ken­di­mi­ze zaman ayır­mak stres­ten korun­ma­mı­zı ve baş ağrı­sın­dan korun­ma­mı­zı sağlayacaktır.

Soğuk /sıcak uygu­la­ma­sı yapın
Sıcak veya soğuk uygu­la­ma­sı özel­lik­le geri­lim tipi baş ağrı­la­rın­dan kur­tul­ma da çok işe yarı­yor, ger­gin kas­la­rı gev­şe­te­rek baş ağrı­sın­dan kur­tul­ma­da yar­dım­cı olu­yor. Sıcak uygu­la­ma­yı ılık bir hav­luy­la, soğuk uygu­la­ma­yı ise bir beze küçük buz tor­ba­la­rıy­la yapa­bi­lir­si­niz. Şakak ya da boyun böl­ge­si üze­rin­de bir süre tutun ardın­dan 20 daki­ka­da bir olmak üze­re uygu­la­ma­yı 3 kere tek­rar­la­yın. Baş ağrı­sın­dan kur­tul­ma­nız­da yar­dım­cı olacaktır.

Gev­şe­yin
Baş ağrı­la­rı­nı önle­mek için stres­ten uzak dur­mak ve müm­kün­se gev­şe­ye­bil­mek çok önem­li. Bunun için derin nefes alma, yoga, dav­ra­nış tera­pi­le­ri ile aku­punk­tur gibi gev­şe­me tera­pi­le­rin­den fay­da­la­na­bi­lir­si­niz. Gev­şe­me­yi başar­dı­ğı­nız­da bey­ni­niz­de­ki sero­to­nin düze­yi arta­cak ve baş ağrı­sın­dan korunacaksınız.

Uyku düze­ni çok önemli
Kali­te­li uyku sağ­lı­ğı­mız için en az su içmek kadar kali­te­li büyük önem taşı­yor. Özel­lik­le uyku sıra­sın­da sal­gı­la­nan mela­to­nin hor­mo­nu, vücu­du­muz için olduk­ça fay­da­lı. İyi bir uyku­nun baş­lı­ca ölçü­sü ise sabah dinç uyan­mak ve gün için­de zin­de his­set­mek. Uyku düze­ni­ni­zi gün­de 6 saat­ten az, 10 saat­ten de faz­la olma­mak şek­lin­de düzenleyin.

Duru­şu­nu­za dik­kat edin
Yanış duruş kas­la­rın ger­gin­li­ği­ni artı­ra­rak sağ­lık açı­sın­dan pek çok prob­le­me yol aça­bi­lir. Kas­la­rın ger­gin­li­ği­ni azal­mak ve baş ağrı­la­rı­nı önle­mek için doğ­ru duruş çok önem­li. Vücu­du­nu­zun dik olma­sı­na dik­kat etmelisiniz.

Öğün atla­ma­yın
Uzun süren açlık baş ağrı­sı­nı tetik­le­ye­bi­li­yor. Bu yüz­den öğün atla­ma­mak gere­ki­yor. Ara öğün­ler­le bir­lik­te gün­de 56 öğün bes­len­me­yi ihmal etmeyin.

Düzen­li egzer­siz yapın
Düzen­li egzer­siz demek baş ağrı­la­rı­nın azal­ma­sı demek. Düzen­li yapı­lan egzer­siz mut­lu­luk hor­mo­nu­nun salın­ma­sı­nı sağ­lı­yor, kan dola­şı­mı­nı düzen­li­yor ve kas­la­rı gevşetiyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment