Genoma göre diyet dönemi başladı

Dr. Serdar Savas 1
Dr. Ser­dar Savaş

BES­LEN­ME / KASIM 2015

Avru­pa Bir­li­ği Top­lum Sağ­lı­ğı Genom­bi­lim Prog­ra­mı tara­fın­dan, geno­ma daya­lı kişi­ye özel tıp uygu­la­ma­la­rın­da Avrupa’nın en iyi­si seçi­len Gentest’in yeni ürü­nü Gen­test­Di­et, kişi­ye özel bes­len­me prog­ra­mıy­la kilo ver­me­de dev­rim yaratacak. 

Gene­tik bil­gi­yi kişi­ye özel koru­yu­cu tıp ala­nın­da dün­ya­da ilk uygu­la­yan ve bu ala­nın ulus­la­ra­ra­sı lider­li­ği­ni yapan bilim insan­la­rın­dan Dr. Ser­dar Savaş ve eki­bi tara­fın­dan geliş­ti­ri­len Gen­test­Di­et, kişi­ye özel nut­ri­ge­ne­tik bes­len­me saye­sin­de hem kilo ver­di­ri­yor, hem de kalı­cı kilo kont­ro­lü sağlıyor. 

Gentest’i geliş­ti­ren eki­bin lider­li­ği­ni üst­le­nen GENAR Top­lum Sağ­lı­ğı ve Genom Bilim Ens­ti­tü­sü Kuru­cu­su Dr. Ser­dar Savaş, GentestDiet’in bire­yin gene­tik yapı­sı­na bağ­lı ola­rak, nut­ri-gene­tik bili­mi­nin ışı­ğın­da etki­li kilo ver­me­si ve gen­le­ri­ne uygun bes­len­me­si­ni sağ­la­yan bir ana­liz oldu­ğu­nu söy­le­di. Her bire­yin bes­len­me şek­li­nin ken­di­ne özel oldu­ğu­nu ifa­de eden Dr. Savaş, bire­ye özel besin kom­po­zis­yo­nu­nu gene­tik özel­lik­le­rin belir­le­di­ği­ni anlat­tı. Dr. Ser­dar Savaş, şun­la­rı söyledi:

İns­anl­ar ne yiye­ce­ği­ni şaşır­mış durum­da… Bazı uzman­lar bol yağ­lı, bol pro­te­in­li diyet­ler öne­rir­ken, bazı uzman­lar bunun tam ter­si­ni savu­nup vegan diyet­le­ri öne­ri­yor. Baş­ka bir grup komp­leks kar­bon­hid­rat­lar­la daha kolay kilo veri­le­ce­ği­ni savu­nu­yor. Her görü­şün savu­nu­cu­su da ken­di uygu­la­ma­la­rın­da başa­rı­lı sonuç­lar aldı­ğı­nı söy­lü­yor. Aslı­na bakar­sa­nız bu yak­la­şım­la­rın hep­si doğ­ru­dur. Ama bura­da sorul­ma­sı gere­ken kri­tik soru, Kimin için?’ olma­lı­dır. Çün­kü bazı insan­la­rın zayıf­la­ma­sı için kar­bon­hid­ra­tı kesip, ener­ji­yi yağ­lar­dan alma­sı gere­kir­ken, bazı­la­rın­da yağ­lar kilo yapar. Bu neden­le her bire­yin besin kom­po­zis­yo­nu ken­di­ne özel­dir ve bu işin sır­rı bire­yi ben­zer­siz yapan gene­tik özel­lik­le­rin­de saklıdır.”

STAN­DART DİY­ET OLMAZ 

Stan­dart ve her­ke­se aynı yak­la­şım­la öne­ri­len diyet­le­rin, gene­tik yapı­sı o diye­te uygun insan­lar­da etki­li oldu­ğu­nu anla­tan Savaş, uygu­la­yı­cı diye­tis­yen veya hekim­le­rin bu olum­lu sonuç­la­rı görüp bu diyet işe yarı­yor’ diye düşün­dük­le­ri­ni belirt­ti. Söz konu­su diye­tin etki­li olma­dı­ğı birey­le­rin su içsem yarı­yor’ düşün­ce­siy­le diye­ti bırak­tık­la­rı­nı, bu neden­le de takip edi­le­me­dik­le­ri­ni ifa­de eden Dr. Savaş, Diye­tis­yen ve hekim­le­rin zayıf­la­ma prog­ra­mı­na baş­la­ma­dan önce danı­şan­la­rı­na Gen­test­Di­et’ uygu­la­ma­la­rı­nın öne­mi bura­da orta­ya çıkı­yor. Diye­tis­yen ve hekim­ler Gen­test­Di­et saye­sin­de kimin nasıl kilo vere­bi­le­ce­ği­ni görüp, kişi­ye özel diyet prog­ram­la­rı ile danı­şan­la­rı­nı bir yan­dan kalı­cı bir şekil­de zayıf­la­tıp, diğer yan­dan doğ­ru bes­len­me ile daha sağ­lık­lı bir hayat sür­me­le­ri­ni sağ­la­ya­bi­lir­ler” diye konuştu.

HEDEF 250 DİY­ET­İS­YEN VE HEKİM

GentestDiet’in ilk etap­ta Gen­test Uygu­la­ma Merkezi’nin yanı sıra GENAR uzman­la­rı tara­fın­dan veri­len Nut­ri­ge­ne­tik ve Gen­test­Di­et Yet­ki­li Uygu­la­yı­cı Eğitimi’ni tamam­la­yan ve ser­ti­fi­ka­la­rı­nı alan 18 diye­tis­yen ve hekim tara­fın­dan uygu­la­na­ca­ğı­nı belir­ten Dr. Ser­dar Savaş, üç yıl için­de Tür­ki­ye gene­lin­de 250 diye­tis­yen ve heki­me ulaş­ma­yı hedef­le­dik­le­ri­ni söyledi. 

GentestDiet’in bire­yin yanak içi moko­za­sı­na pamuk­lu bir çubu­ğun sür­tül­me­si ile alı­na­cak doku örne­ği­nin ana­liz edil­me­si ile yapıl­dı­ğı­na dik­kat çeken Dr. Savaş rapo­run en geç dört haf­ta için­de hazır­la­na­rak diye­tis­yen ve hekim­le­re gön­de­ril­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Dr. Ser­dar Savaş, Gen­test­Di­et rapo­run­da gene­tik ana­liz sonuç­la­rı­nın yanı sıra bire­yin kilo ver­me­si için gene­tik yapı­sı doğ­rul­tu­sun­da tüket­me­si gere­ken kar­bon­hid­rat ve yağ çeşit­le­ri­nin ve mik­tar­la­rı­nı detay­lı ola­rak anla­tı­yo­ruz. Rapor­da ayrı­ca bire­yin tüket­me­si gere­ken tüm vita­min­ler ve mine­ral­ler, tuz, alkol, kafe­in, lak­toz ve glu­te­ne olan has­sa­si­ye­ti, into­le­rans­la­rı, anti­ok­si­das­yon ve detok­si­fi­kas­yon kapa­si­te­si ve bu doğ­rul­tu­da­ki bes­len­me öne­ri­le­ri­mi­zi pay­la­şı­yo­ruz. Rapor­da bire­yin etki­li ve kalı­cı kilo ver­me­si için han­gi tür egzer­siz­ler­den yarar göre­ce­ği­ne de yer veri­yo­ruz” dedi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment