Gençlerin tansiyonu yükseliyor!

HABER / NİS­AN 2016

Johns Hop­kins Medi­ci­ne araş­tır­ma­cı­la­rı­nın yürüt­tü­ğü CAR­DIA adlı bilim­sel çalış­ma­ya göre, genç­ler­de hiper­tan­si­yon git­tik­çe artı­yor. Johns Hop­kins Medi­ci­ne Kalp ve Damar Sağ­lı­ğı Ens­ti­tü­sü Kar­di­yo­vas­kü­ler Görün­tü­le­me Mer­ke­zi Direk­tö­rü Prof. Dr. Joao Lima, Coro­nary Artery Risk Deve­lop­ment in Young Adults çalış­ma­sı­na 1985 yılın­da baş­la­dık­la­rı­nı belir­te­rek, Araş­tır­ma için 1830 yaş­la­rın­da­ki top­lam 115 genç yetiş­ki­nin haya­tı ve sağ­lı­ğı 25 yıl boyun­ca takip ettik” dedi. 

Top­lum­da genel­de 20’li yaş­lar­da yük­sek tan­si­yo­nun nor­mal” ola­rak kabul edil­di­ği­ne dair yan­lış bir bil­gi oldu­ğu­nu anla­tan Prof. Dr. Joao Lima, Genç yetiş­kin­ler­de tan­si­yon 12080 olma­lı, bunu geç­me­me­li” diye konuştu. 

GELİ­ŞM­EKTE OLAN ÜLKE­LER­DE ARTIYOR 

Genç­ler­de yük­sek tan­si­yon soru­nu­nun gide­rek art­tı­ğı­nı söy­le­yen Prof. Dr. Joao Lima, Hiper­tan­si­yon soru­nu olan genç­le­rin sayı­sı dün­ya çapın­da hız­la yük­se­li­yor. Özel­lik­le de geliş­mek­te olan ülke­ler­de sayı çok yük­sek. Bunun en önem­li iki nede­ni ise obe­zi­te ve sağ­lık­sız bes­len­me. Geliş­mek­te olan ülke­ler­de de hazır, kat­kı mad­de­li gıda tüke­ti­mi­ne geçiş yaşa­nı­yor. Bu da kilo alı­mı­na yol açı­yor. Hazır gıda­lar ayrı­ca çok faz­la tuz içe­ri­yor. Bu şekil­de bozul­ma­yıp daha uzun süre raf­ta dura­bi­li­yor­lar. Tuz da tan­si­yo­nu yük­sel­ten önem­li neden­ler­den biri” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment