Geleceğin sağlık teknolojileri bu fuarda

EKİM 2015

Mede­x­con 2015 Medi­kal Ürün­ler ve Sağ­lık Hiz­met­le­ri Kong­re ve Fuarı 0204 Ara­lık 2015 tarih­le­ri ara­sın­da ilk kez ola­rak Anka­ra ATO Kong­re ve Fuar Merkezi’nde TG EXPO Ulus­la­ra­ra­sı Fuar­cı­lık A.Ş. orga­ni­zas­yo­nuy­la ger­çek­le­şecek. Fuarın, teda­rik­çi­ler ve ulus­la­ra­ra­sı dist­ri­bü­tör­le­ri de kap­sa­yan çok geniş bir katı­lı­mı sağ­la­ya­rak gele­ce­ğin sağ­lık tek­no­lo­ji­le­riy­le ilgi­li pro­fes­yo­nel­le­ri bir ara­ya getir­me­si bekleniyor.

2014 yılı TÜR­SAB veri­le­ri­ne göre ülke­mi­zi medi­kal amaç­lar­la ziya­ret eden turist­ler­den elde edi­len gelir has­ta başı­na 9 bin dolar iken, özel sek­tör­de bu rakam 12 bin dola­ra yük­se­li­yor. Rapor­da belir­til­di­ği­ne göre, 2013’te Türkiye’ye sağ­lık turiz­mi için gelen­le­rin sayı­sı 300.000, 2014 yılı için ise hedef 400.000 kişi. Ancak bu raka­ma saç eki­mi, plas­tik cer­ra­hi gibi sağ­lık mer­kez­le­ri­ne ken­di ini­si­ya­tif­le­riy­le gelen kişi­ler de eklen­di­ğin­de rakam 2013 yılın­da bile 480.000’e ula­şı­yor. Rapo­ra göre, medi­kal turist­le­rin en çok yönel­dik­le­ri branş göz has­ta­lık­la­rı, aynı branş için en çok ziya­ret edi­len iller ise sıra­sıy­la İst­anb­ul, Antal­ya ve Anka­ra. Medi­kal turiz­min önem­li kent­le­rin­den olan Anka­ra, sağ­lık turiz­mi ve tıb­bi ekip­man teda­rik­çi­le­ri­ni MEDE­X­CON 2015’te bir ara­ya getirecek. 

DOK­TO­RA BAĞIM­LI­LIK ORTA­DAN KALKIYOR

IBM Çözüm­ler Zir­ve­si 2013 rapo­ru­na göre, uzak­tan has­ta­lık yöne­ti­mi tek­no­lo­ji­si saye­sin­de, has­ta­la­rın has­ta­ne ve dok­to­ra bağım­lı olma­dan yaşa­ma­la­rı müm­kün. Gele­ce­ğin sağ­lık dün­ya­sın­da birey­ler daha faz­la ken­di sağ­lı­ğın­dan sorum­lu hale geli­yor. Akıl­lı tele­fon­lar­da bulu­nan sağ­lık uygu­la­ma­la­rı, taşı­na­bi­lir ve giyi­le­bi­lir tıb­bi cihaz­lar, sağ­lık danış­ma­nı ayna­lar, akıl­lı kap­sül­ler ve bil­gi­ye anın­da eri­şim imkâ­nı sağ­la­yan tek­no­lo­ji­ler rapor­da gele­ce­ğin tıb­bi uygu­la­ma­la­rı ola­rak sunuluyor. 

Rapo­run ver­di­ği bil­gi­le­re göre, has­ta­ne yatış süre­sin­de %22 azal­ma, risk­li ölüm ora­nın­da %7 azal­ma ve orta­la­ma teş­his zama­nın­da %40 iyi­leş­me bek­le­ni­yor. En son ve en yeni tek­no­lo­ji­ler, akıl­lı has­ta­ne­ler, akıl­lı ilaç­lar ve sağ­lık sek­tö­rün­de kul­la­nı­lan bili­şim sis­tem­le­ri konu­la­rın­da katı­lım­cı pro­fi­li­ne sahip olan MEDE­X­CON 2015’in, ziya­ret­çi­le­ri­ne gele­ce­ğin sağ­lık sis­tem­le­ri­ni ince­le­me imkâ­nı sun­ma­sı bekleniyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment