Geleceğin E Hali’: Eczaneler teck- check’lere dönüşecek

Sek­tör gele­ce­ği­nin tar­tı­şıl­dı­ğı 3 gün­lük dev orga­ni­zas­yon olan, Ecza­ne­ler Güzel­tir Hare­ke­ti’, 24 Eylül tari­hi­ne kadar İst­anb­ul Kong­re Merkezi’nde ger­çek­leş­ti. Katı­lım hedef­le­ne­ni aşa­rak 7 bin kişi­ye ulaştı.

Phar­ma­tic Giri­şim­ci Ecza­cı­lar Der­ne­ği tara­fın­dan bu yıl ikin­ci­si düzen­le­nen, her biri sek­tör­le­ri­nin önem­li oyun­cu­la­rın­dan olan ve 200’e yakın önem­li fir­ma tem­sil­ci­si­nin katıl­dı­ğı orga­ni­zas­yon­da, Gele­ce­ğin E hali 2016’nın yeni kon­sep­ti, ecza­cı­lı­ğın gele­ce­ği­ne dair görüş­ler, plan­lar ve amaç­lar ola­rak belir­len­di. Gele­ce­ğin E Hali (GEH) Yürüt­me Kuru­lu Baş­ka­nı Adi­le Özdağ, şun­la­rı anlat­tı: ‘’Biz, gele­ce­ği tasar­lı­yo­ruz. Hat­ta gele­ce­ğin biraz daha öte­si­ne geçe­rek, gele­ce­ğin son­ra­sı­nı gör­me­ye çalı­şı­yo­ruz. Ecza­ne­le­ri­miz eski, küçük görün­tü­le­rin­den kur­tu­lup, daha kurum­sal, tek­no­lo­jiy­le des­tek­len­miş, sağ­lık içe­ri­sin­de her şeyi barın­dı­ran ve halk sağ­lı­ğı­na doğ­ru ser­vi­si verecek, ilaç danış­man­lı­ğı­nın yanın­da des­tek­len­miş iyi kon­for alan­la­rı­na dönecek. Bunu yapar­ken pera­ken­de­nin doğ­ru kural­la­rı­nı, ila­cın mut­lak etik kural­la­rı­nı uygu­la­ya­rak, ecza­na için­de yeni bir dün­ya üre­ti­yo­ruz. Dün­ya­da da ecza­cı­lık baş­ka bir boyu­ta geçi­yor. Bu yeni boyut­ta ecza­cı­lı­ğı, Türk ecza­cı­lı­ğı­nı mut­la­ka gelecek ile buluş­tu­ru­yo­ruz. İç dina­mik­le­rin dur­du­ğu dönem­de böy­le bir hare­ket­li­li­ği üret­mek­ten dola­yı Giri­şim­ci Ecza­cı­lar’ adı­na çok mut­lu­yuz. Ama­cı­mız, halk sağ­lı­ğı­nı ecza­ne eliy­le koru­ya­rak, ilaç tüke­ti­mi­ni azal­tıp, dev­let büt­çe­si­ne kat­kı­da bulun­mak. Artık sağ­lık ve güzel­lik­le ilgi­li her tür­lü danış­man­lı­ğı ecza­ne­den ala­bi­lir­si­niz. 40 yıl son­ra ecza­cı­la­rın sade­ce kutu ilaç, ürün sağ­la­yı­cı­sı ola­ma­ya­cak­la­rı­nı, tek­no­lo­jik geliş­me­ler saye­sin­de tech-check”ler (tek­no­lo­jik kont­rol­ler) yapa­bi­len, hafif kli­nik hiz­met­ler de ver­me­le­ri gere­ke­ce­ği öngö­rü­lü­yor. Ecza­ne­le­rin bütün­leş­ti­ri­ci, tamam­la­yı­cı, koru­yu­cu ve kap­sa­yı­cı, kişi­ye özel sağ­lık-güzel­lik nok­ta­la­rı­na dönü­şe­ce­ği­ne dair kuv­vet­li senar­yo­lar geliştiriliyor.”

İlgili Haberler

Leave a Comment