GE’den sağlıkta Ar-Ge atağı

SEK­TÖR / NİS­AN 2016

GE Sağ­lık, Türkiye’de biyo­far­ma­sö­tik ve biyo­tek­no­lo­ji endüst­ri­si­nin büyü­me­si­ni des­tek­le­mek için eği­tim ve Ar-Ge faali­yet­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği yaşam bilim­le­ri labo­ra­tu­va­rı­nı İstanbul’da açtı. 

GE Tür­ki­ye İnov­asy­on Merkezi’nde bulu­nan Yaşam Bilim­le­ri Tek­no­lo­ji ve Eği­tim Laboratuvarı’nda ger­çek­leş­ti­ri­lecek biyo­far­ma­sö­tik pro­je­le­ri için aka­de­mis­yen­le­re yöne­lik açık çağ­rı yapıl­dı. Aka­de­mis­yen­le­rin, bilim­sel çalış­ma­la­rın­da labo­ra­tu­va­rın ola­nak­la­rı­nı ücret­siz kul­la­na­bil­me­le­ri için pro­je baş­vu­su http://www3.gehealthcareturkiye.com/tr-tr/products/kategoriler/ yasam_bilimleri_laboratuvari inter­net site­si üze­rin­den aktif hale getirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç Dr. Hasan Ali Çelik, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Canan Özsoy, GE Sağlık Yaşam Bilimleri Doğu ve Afrika Gelişen Pazarlar Genel Müdürü Myra Eskes ve eğitim sertifikası alan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca.
Bilim, Sana­yi ve Tek­no­lo­ji Bakan Yar­dım­cı­sı Doç Dr. Hasan Ali Çelik, GE Tür­ki­ye Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Canan Özsoy, GE Sağ­lık Yaşam Bilim­le­ri Doğu ve Afri­ka Geli­şen Pazar­lar Genel Müdü­rü Myra Eskes ve eği­tim ser­ti­fi­ka­sı alan İTÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Meh­met Karaca.

Labo­ra­tu­var, GE’nin yeni­lik­çi biyop­ro­ses ve araş­tır­ma tek­no­lo­ji­le­ri ile dona­tı­la­rak, Türkiye’de yerel biyo­üre­tim yet­kin­lik­le­ri ve uzman­lı­ğı sağ­la­ma­ya des­tek olmak üze­re Türk GE biyop­ro­ses uzman­la­rın­dan olu­şan bir ekip tara­fın­dan des­tek­le­ni­yor. Labo­ra­tu­var şim­di­den GE’nin Fast Trak eği­tim prog­ra­mı ile uygu­la­ma­lı eği­tim ve pro­ses geliş­tir­me alan­la­rın­da böl­ge­de­ki müş­te­ri­le­re hiz­met ver­me­ye baş­la­dı. Labo­ra­tu­var artık araş­tır­ma pro­je­le­ri­ni des­tek­le­mek üze­re üni­ver­si­te­le­re ve araş­tır­ma kuru­luş­la­rı­na men­sup başa­rı­lı baş­vu­ru sahip­le­ri­ni de kabul edecek. 

İlgili Haberler

Leave a Comment