Gece başlayan bel ağrısı AS olabilir

Prof. Dr. Pamir Atagündüz
Prof. Dr. Pamir Atagündüz

ROMA­TO­LO­Jİ / HAZİ­R­AN 2016

Anki­lo­zanS­pon­di­lit (AS), her 200 kişi­den birin­de görü­lü­yor. İlerl­ey­en dönem­le­rin­de kam­bur­luk, eklem­ler­de kalı­cı bozul­ma, kalı­cı hare­ket kısıt­lı­ğı gibi sonuç­la­rı olan AS’nin en yay­gın belir­ti­si ise bel ağrı­sı ola­rak dik­kat çeki­yor. Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Pen­dik Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si İç Has­ta­lık­la­rı ve Roma­to­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Pamir Ata­gün­düz, her bel ağrı­sı­nın yor­gun­luk­tan ya da fıtık­tan olma­ya­ca­ğı­nı hatır­la­ta­rak AS’nin bel fıtı­ğı­na ben­zer görün­tü vere­bil­di­ği­ni, bunun da has­ta­lık tanı­sı­nın gecik­me­si­ne neden oldu­ğu­nu belirt­ti. Prof. Dr. Pamir Ata­gün­düz özel­lik­le gece baş­la­yan bel ağrı­sı­nın AS’nin önem­li bir işa­re­ti oldu­ğu­nu hatır­lat­tı. AS’nin ilk belir­ti­le­ri 15 ile 40 yaş­la­rı ara­sın­da ken­di­ni gösteriyor.

AS’nin eklem­ler­de neden oldu­ğu ilti­hap­lan­ma sonu­cun­da özel­lik­le belin aşa­ğı kısım­la­rın­da ve kal­ça­nın arka kıs­mın­da ağrı ve tutuk­luk­la­rın orta­ya çık­tı­ğı­nı belir­ten Prof. Dr. Ata­gün­düz, erken teş­hi­sin öne­mi­ne deği­ne­rek Erken teş­his ile has­ta­lı­ğın neden ola­ca­ğı sorun­lar azal­tı­la­bi­lir ve ile­ri dönem­de olu­şa­bi­lecek kalı­cı bazı defor­me­le­rin önü­ne geçi­le­bi­lir” diye konuş­tu. Prof. Dr. Pamir Ata­gün­düz, geç teş­his edi­len vaka­lar­da ve has­ta­lı­ğın iler­le­yen evre­le­rin­de yeni kemik olu­şum­la­rı, eklem­ler­de kalı­cı bozul­ma­lar, kam­bur­luk ve omur­ga­da kalı­cı hare­ket kısıt­lı­ğı geli­şe­bi­le­ce­ği­ni söyledi.

AS’nin en tipik belir­ti­si­nin bel ağrı­sı oldu­ğu­nu söy­le­yen Prof. Dr. Ata­gün­düz, has­ta­la­rın çoğu­nun ilk ola­rak bel ağrı­sı şikâ­ye­ti ile dok­to­ra baş­vur­du­ğu­nu belirt­ti. Prof. Dr. Pamir Ata­gün­düz, Ancak çoğu kez gerek­siz yere çeki­len bel MR’ları has­ta­la­rın yan­lış­lık­la bel fıtı­ğı teş­hi­si alma­sı­na neden ola­bi­li­yor. Çün­kü AS, MR’da bel fıtı­ğı­na ben­zer görün­tü vere­bi­li­yor. Bu da has­ta­lık tanı­sı­nın gecik­me­si­ne neden olu­yor” diye konuş­tu. AS teş­hi­si­nin roma­to­lo­ji uzman­la­rı tara­fın­dan konul­du­ğu­nu hatır­la­tan Prof. Dr. Pamir Ata­gün­düz, AS ile iliş­ki­len­di­ri­le­bi­lecek bel ağrı­sı­nı diğer ağrı­lar­dan ayırt edecek özel­lik­le­ri şu şekil­de sıraladı:

Kırk yaşın­dan önce başlaması

Sin­si baş­lan­gıç göstermesi

3 ay ya da daha uzun sürmesi

Özel­lik­le gece­nin ikin­ci yarı­sın­da ya da saba­ha kar­şı orta­ya çıkması

Hare­ket­le azalması

Yarım saat­ten daha uzun süren sabah tutuk­lu­ğu­nun olması

Nons­te­ro­idan­ti­inf­la­ma­tu­var ilaç­la­ra çok iyi yanıt vermesi

egzersiz-yapmaEgzer­siz iyi geliyor

AS’nin ömür boyu devam eden kro­nik bir has­ta­lık oldu­ğu­nu hatır­la­tan Ata­gün­düz, Kesin teda­vi­si olma­mak­la bir­lik­te mev­cut ilaç teda­vi­le­ri has­ta­la­rın daha kali­te­li bir yaşam sür­me­si sağ­la­na­bi­lir” dedi. Egzer­si­zin teda­vi­nin en önem­li par­ça­la­rın­dan biri oldu­ğu­nu belir­ten Prof. Dr. Pamir Ata­gün­düz, Düzen­li ola­rak uygu­lan­dı­ğın­da hare­ket kısıt­lı­lı­ğı­nın geliş­me­si­ni yavaş­la­tır ve vücut pozis­yo­nu­nun korun­ma­sı­na yar­dım eder” dedi.

Yaşam kali­te­si yükseltilebilir

AS has­ta­lı­ğı­nın teda­vi­si­nin önce­lik­le has­ta­nın ve aile­si­nin has­ta­lık hak­kın­da bil­gi­len­di­ril­me­siy­le ve böy­le­ce teda­vi­ye uyu­mun sağ­lan­ma­sı ile baş­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Prof. Dr. Pamir Ata­gün­düz, bu uyum süre­cin­de has­ta­dan iste­ne­bi­lecek bazı yaşam tar­zı deği­şik­lik­le­ri­ni şu şekil­de sıraladı:

Siga­ra­dan uzak durulması

Yeter­li mik­tar­da kal­si­yum ve D vita­mi­ni alınması

Düzen­li egzer­siz yapılması

Öne­ri­len ara­lık­lar­la dok­tor kont­rol­le­ri­nin yapılması

İlgili Haberler

Leave a Comment