Geç kalmaktan da korkmayın!

Prof. Dr. Bülent Karabulut
Prof. Dr. Bülent Karabulut

TEM­MUZ 2016

Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Has­ta­ne­si Medi­kal Onko­lo­ji Bilim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Bülent Kara­bu­lut Kan­ser­den değil, geç kal­mak­tan kor­kun!’’ mesa­jı­nın tari­he karış­tı­ğı­nı söy­lü­yor. Prof. Dr. Kara­bu­lut, ‘’Şim­di sade­ce Kork­ma­yın!’ diyo­ruz. Çün­kü yeni teda­vi seçe­nek­le­ri, uzun ve kali­te­li yaşa­mı ola­nak­lı kılı­yor” dedi. 

Her 3 kan­ser türün­den 2’sinin engel­le­ne­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Prof. Dr. Kara­bu­lut, Alarm belir­ti­ler ola­rak tanım­la­nan; kilo kay­bı, iştah­sız­lık, her­han­gi bir yer­de kit­le, alt­tan ya da üst­ten kana­ma, burun kana­ma­sı, enfek­si­yon­lar, ateş gibi durum­lar­da aci­len heki­mi­ni­ze baş­vur­ma­lı­sı­nız. Tabii ki durup durur­ken tomog­ra­fi, MR çek­tir­mek kan­ser tara­ma­sı yap­tır­mak anla­mı­na gel­mi­yor. Siga­ra içme­yin, alkol alma­yın, ide­al kilo­nuz­da olun, spor yapın, gerek­siz rad­yas­yon­dan uzak kalın, kat­kı mad­de­li yiye­cek­le­ri çok faz­la tüket­me­yin, güneş­len­me saat­le­ri­ni­zi belir­le­yin. Böy­le­ce çok basit önlem­ler­le kan­ser­den korun­muş olur­su­nuz.” öne­ri­le­rin­de bulundu.

Türkiye’de has­ta­la­rın yüz­de 60’ının has­ta­lı­ğın bel­li bir aşa­ma­sın­dan son­ra heki­me baş­vur­du­ğu­nu, çok erken teş­his edil­miş bile olsa direkt ölüm kor­ku­su baş­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Prof. Dr. Kara­bu­lut, Kan­ser kor­ku­su­nu top­lu­mun üze­rin­den atma­ya çalı­şı­yo­ruz. Yeni mesa­jı­mız sade­ce Kork­ma­yın!’ Kan­ser teş­his ve teda­vi­le­ri mul­ti­di­sip­li­ner bir yak­la­şım­la, tam teşek­kül­lü has­ta­ne­ler­de başa­rıy­la yürü­tü­lü­yor. En ufak bir şüp­he­niz oldu­ğun­da cesur­ca dok­to­ru­nu­za gidin! Han­gi evre­de olur­sa olsun yeni teda­vi seçe­nek­le­ri oldu­ğu­nu unut­ma­dan orga­ni­ze ve tam teşek­kül­lü bir mer­ke­ze baş­vur­ma­lı­sı­nız.” dedi.

Gen­le­rin teda­vi belir­le­yi­ci­lik açı­sın­dan önem taşı­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Prof. Dr. Kara­bu­lut, bir kişi­nin tümö­rün­de­ki gene­tik özel­lik­le­re veya biyo­lo­jik özel­lik­le­re baka­rak tümö­rü tanım­la­yıp, o tümö­re özgü bir teda­vi yani kişi­ye özel teda­vi uygu­la­dık­la­rı­nı belirterek, 

Gene­tik test­ler­den en önem­li­si şu an RAS Tes­ti. Eski­den ilk kolon kan­se­ri tanı­sı konul­du­ğu zaman yak­la­şık altı aylık olan orta­la­ma yaşam süre­le­ri, yeni bir takım kemo­te­ra­pi ilaç­la­rıy­la 2425 ayla­ra kadar çık­tı. Her­ke­sin kan­se­ri ken­di­ne özgü­dür” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment