Gebelikte kafeinin sınırı ne olmalı?

Op. Dr. Betül Görgen
Op. Dr. Betül Görgen

BES­LEN­ME / AĞUS­TOS 2016

Kah­ve, çay, kola, ice tea gibi içe­cek­ler­de bulu­nan kafe­in tüke­til­di­ği zaman kolay­ca pla­sen­ta yoluy­la fetü­se ula­şır ve etki­le­ri­ni gös­te­rir. Bu yüz­den hami­le­lik sıra­sın­da kafe­in tüke­ti­mi, geli­şen fetü­se etki­le­ri açı­sın­dan sık­lık­la tar­tı­şı­lan bir konu. Ancak sorul­ma­sı gere­ken asıl soru zarar­lı etki­le­ri­nin han­gi mik­tar­dan son­ra başladığı.

Kadın Has­ta­lık­la­rı Doğum ve Tüp Bebek Uzma­nı Op. Dr. Betül Gör­gen, kafe­inin fetü­se ola­sı zarar­la­rı konu­sun­da yapı­lan bilim­sel çalış­ma­lar hak­kın­da önem­li bil­gi­ler verdi:

RİSKLİ MİKT­AR­IN SINIRI

Çoğu kadın doğum uzma­nı düşük ola­sı­lı­ğı­nı artır­dı­ğı için anne aday­la­rı­na kafe­in içe­ren içe­cek­le­ri tüm­den yasak­lı­yor. Evet bunu des­tek­le­yen çalış­ma­lar­da düşük ve ölü doğum ris­kin­de artış oldu­ğu gös­te­ril­miş­tir ama bu tüke­ti­len mik­tar­la iliş­ki­li bir durumdur.

2002’de yapı­lan bir çalış­ma 800 mg ve üstün­de (8 fin­can ve üstü) kafe­in alı­mı­nın erken dönem­de ölü doğum ris­ki­ni artır­dı­ğı­nı göstermiştir.

Diğer bir çalış­ma­da ise 600 mg ve üstü (6 fin­can ve üstü) kafe­in tüke­ti­mi­nin düşük yap­ma ris­ki­ni art­tır­dı­ğı belirtilmektedir.

Kaliforniya’da yapı­lan bir çalış­ma­da risk­li mik­tar 300mg (3 fin­can) ola­rak belirlenmiştir.

2016’da yapı­lan bir çalış­ma­da ise gebe­lik oluş­ma­dan önce her gün en az iki kafe­in­li içecek tüke­ten­ler­de, potan­si­yel düşük ris­kin­de artış bulunmuştur.

4 FİNC­AND­AN SON­RA­SI LÖSE­Mİ­YE NEDEN OLUYOR

Yakın zaman­da Ame­ri­ka Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Dergisi’nde (AJOG – Ame­ri­can Jour­nal of Obs­tet­rics and Gyne­co­logy) yayın­la­nan bir çalış­ma­da anne­le­ri gün­de iki fin­can­dan faz­la kah­ve tüke­ten bebek­ler­de çocuk­luk çağı löse­mi­le­ri­nin daha sık göz­len­di­ği belir­til­mek­te­dir. Çalış­ma­da; 300mg’dan (4 fin­can) faz­la kafe­in tüke­ti­mi­nin ris­ki %60, 600mg (8 fin­can) üstün­de­ki tüke­ti­min ise %72 ora­nın­da çocuk­luk çağı löse­mi­le­ri­ni artır­dı­ğı belirtilmektedir.

Kafe­inin fetal DNA’yı değiş­ti­re­rek bebe­ği löse­mi­ye yat­kın hale getir­di­ği düşünülmektedir.

KAFE­İN OBE­Zİ­T­EYLE BAĞ­LAN­TI­LI ÇIKTI

Yine son zaman­lar­da yapı­lan bir çalış­ma­da hami­le­lik­te­ki aşı­rı kafe­in tüke­ti­mi­nin çocuk­luk çağı obe­zi­te­siy­le bağ­lan­tı­lı oldu­ğu belirtilmektedir.

Ulus­la­ra­ra­sı Obe­zi­te Dergisi’nde yayım­la­nan ve 15 yıl­lık ince­le­me­yi kap­sa­yan araş­tır­ma­da, gebe­lik­le­ri boyun­ca yoğun kafe­in alan anne­le­rin çocuk­la­rın­da, alma­yan­la­ra göre %89 daha faz­la obe­zi­te­ye rastlanmıştır. 

HAMİ­L­EL­ER İÇİN GÜVEN­Lİ MİKT­AR NEDİR?

Ame­ri­kan Obs­tet­rik ve Jine­ko­lo­ji Derneği’ne göre, sağ­lık­lı bir bebek sahi­bi olmak için anne­nin 200mg ve altın­da kafe­in tüket­me­si gere­kir. Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü ise sınır değe­ri gün­de 300mg ola­rak belirlemiştir.

Bu rakam­la­rı daha iyi kav­ra­mak açı­sın­dan örnek­le­mek gere­kir­se kah­ve zin­cir­le­rin­de satı­lan küçük boy (237 ml’lik) Ame­ri­ca­no 75mg, Lat­te 75mg, Mac­ci­ato 150mg, Kapu­çi­no 75mg, Esp­res­so 75 mg kafe­in içerir.

1 fin­can Türk kah­ve­si ise 50 mg kafe­in içeriyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment