GDO’lu gıdalar antibiyotik direncine neden oluyor!

Prof. Dr. Ignacio Chapela
Prof. Dr. Igna­cio Chapela

TEM­MUZ 2016

Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Çev­re Bilim­le­ri Ens­ti­tü­sü ve Eği­tim Poli­ti­ka­la­rı Uygu­la­ma ve Araş­tır­ma Merkezi’nin davet­li­si ola­rak kon­fe­rans veren, UC Ber­ke­ley Üni­ver­si­te­si Mik­ro­bi­yal Eko­lo­ji Laboratuvarı’nın kuru­cu­su Prof. Dr. Igna­cio Cha­pe­la, gene­ti­ği değiş­ti­ril­miş orga­niz­ma­la­rın anti­bi­yo­tik diren­ci­nin olu­şu­mu­na yol açtı­ğı­nın kanıt­lan­dı­ğı­nı, kamu sağ­lı­ğı açı­sın­dan bu duru­mun en büyük teh­dit oldu­ğu­nu belirtti. 

TÜRKİYE’DE BUĞ­DAY TEHLİKEDE”

Meksika’da, gene­ti­ği değiş­ti­ril­miş mısır­dan yerel mısır çeşit­le­ri­ne trans­ge­nik DNA par­ça­la­rı­nın geç­ti­ği­ni gös­te­ren ilk bilim insan­la­rın­dan biri olan Igna­cio Cha­pe­la, GDO’lu ürün üre­ti­mi­nin şu anda %98’inin ABD, Kana­da, Bre­zil­ya, Arjan­tin ve Hindistan’da bulun­du­ğu­nu belir­te­rek GDO’lu ürün­ler ve orga­nik ürün­ler bera­ber, bir­bi­ri­ni etki­le­me­den var ola­maz­lar. GDO’lu ürün­ler etki­le­şi­me gir­di­ği an orga­nik ürün­ler deği­şi­me uğra­ya­cak­tır. Özel­lik­le mah­sül­le­rin ana vata­nı olan ülke­ler, gene­tik kir­li­lik­ten etki­le­necek en teh­li­ke altın­da­ki ülke­ler, buğ­day için Tür­ki­ye ve Mezo­po­tam­ya, mısır için Mek­si­ka gibi. Bu neden­le gele­cek­te nasıl bir tavır izle­ne­ce­ği çok önem­li” dedi.

Cha­pe­la, GDO’ya kar­şı dün­ya­da aka­de­mik çalış­ma yapı­la­ma­dı­ğı­nı, dev­let­le­rin, özel sek­tö­rün ve hat­ta aka­de­mik dün­ya­nın bile bu araş­tır­ma­la­rı yapan­la­rı bas­kı altın­da tut­tuk­la­rı­nı söy­le­di. Cha­pe­la, Aka­de­mi dün­ya­sın­da bir söz var­dır: GDO’ya kar­şı bir soru, bir mes­le­ğe bedel olur!” dedi.

HAY­VAN ÇALIŞ­MA­LA­RI­NIN SONUÇ­LA­RI ÜRKÜTÜCÜ

1980’lerde tarım, tıp hat­ta ener­ji için en önem­li kur­ta­rı­cı ola­rak gös­te­ri­len biyo­tek­no­lo­ji çalış­ma­la­rı ve bu para­lel­de DNA’nın dönü­şü­müy­le olu­şan GDO için veri­len vaat­le­rin yalan oldu­ğu­nun orta­ya çık­tı­ğı­nı söy­le­yen Cha­pe­la, Eli­miz­de insan­lar üze­rin­de az sayı­da çalış­ma var, ama örnek orga­niz­ma­lar’ ola­rak tanım­la­nan fare ve may­mun­lar üze­rin­de çok­ça çalış­ma­lar var. Diğer bir kay­na­ğı­mız ise labo­ra­tu­var örne­ği olma­yan ama tarım alan­la­rın­da yaşa­yan hay­van­lar, inek, domuz ve koyun­lar üze­rin­de yapı­lan çalış­ma­lar. Tüm bu araş­tır­ma­lar konu­sun­da eli­miz­de somut kanıt­lar var, fare­le­rin sin­di­rim yolu doku­la­rı­nın üze­rin­de GDO’lu ürün­le­rin etki­le­ri­ni göre­bi­li­yo­ruz. Ek ola­rak özel­lik­le bağı­şık­lık sis­te­mi üze­rin­de GDO’nun çok büyük etki­le­ri var. Daha ilgin­ci fare­ler üze­rin­de yapı­lan araş­tır­ma­lar, iç organ­lar üze­rin­de zarar ve üre­me sis­te­mi konu­sun­da prob­lem­le­ri orta­ya çıkar­dı. Eli­miz­de düşük, defor­me doğum ve kısır­lık gibi prob­lem­le­ri gös­te­ren çalış­ma­lar var” dedi. 

Cha­pe­la, Yapı­lan küçük tekil tüm çalış­ma­lar­da GDO’nun özel­lik­le anti­bi­yo­tik diren­ci geliş­tir­di­ği kanıt­la­nı­yor. Çin’de altı büyük nehir­de yapı­lan çalış­ma­lar­da DNA’sı değiş­miş bak­te­ri­ler ve çok güç­lü biçim­de anti­bi­yo­tik diren­ci orta­ya çık­tı. Tıp dün­ya­sın­dan bilim adam­la­rı kamu sağ­lı­ğı açı­sın­dan en büyük teh­di­din anti­bi­yo­tik diren­ci oldu­ğu­nu belir­ti­yor” bil­gi­le­ri­ni verdi.

Cha­pe­la şöy­le konuş­tu: Özet­le­mek gere­kir­se, GDO’nun sağ­lı­ğa etki­le­ri neler? Bil­mi­yo­ruz. İns­anl­ar GDO’dan ölü­yor mu? Bil­mi­yo­ruz. Ama ola­sı. Jeff­rey Smith’in dün­ya çapın­da ver­di­ği bir sunum var. 1960’lardan 2016’ya kadar gra­fik ola­rak yap­tı­ğı çalış­ma­da; bu yıl­lar ara­sın­da kan­ser, oti­zim vaka­la­rı­nın artış ora­nı ile GDO’lu ürün­le­rin artış ora­nı aynı para­lel­lik­te yük­se­li­yor. O yüz­den Smith kan­ser ve otizm gibi sorun­la­rın sebe­bi­nin GDO’lar oldu­ğu­nu belirtiyor’’.

İlgili Haberler

Leave a Comment