Gastroenteroloji Derneği: PPI’ler böbrek yetmezliği yapmaz

Prof. Dr. Serhat Bor
Prof. Dr. Ser­hat Bor

GAST­RO­EN­TE­RO­LO­Jİ / HAZİ­R­AN 2016

Amerika’da yapı­lan bir araş­tır­ma­ya göre, mide ilaç­la­rı­nın has­ta­la­rın yüz­de 96’sında böb­rek yet­mez­li­ği­ne neden oldu­ğu haber­le­ri üze­ri­ne Tür­ki­ye Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Derneği’nden açık­la­ma gel­di. Mide­de asit sal­gı­lan­ma­sı­nı engel­le­yen (Pro­ton Pom­pa­sı İnh­ib­it­örü) ilaç­la­rın, yüz­de 96 böb­rek yet­mez­li­ği yap­tı­ğı iddi­ala­rı­nın ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı bildirildi.

Araş­tır­ma sonu­cu­nu değer­len­di­ren Tür­ki­ye Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Ser­hat Bor, Bu ilaç­lar 2012 yılın­da 48 mil­yon kutu, 2015 yılın­da 60 mil­yon kutu kul­la­nıl­dı. Bu ilaç­la­rı kul­la­nan­la­rın yüz­de 96’sında böb­rek yet­mez­li­ği oluş­tu­ğu haber­le­ri­nin hiç­bir doğ­ru­luk payı yok­tur” dedi.

Ame­ri­kan Nef­ro­lo­ji Top­lu­mu adlı bilim­sel der­gi­de yer alan araş­tır­ma­ya göre, 5 yıl boyun­ca mide ila­cı kul­la­nan­la­rın kro­nik böb­rek has­ta­lı­ğı­na yaka­lan­ma ris­ki yüz­de 28 ve böb­rek rahat­sız­lı­ğı yaşa­ma ola­sı­lık­la­rı da yüz­de 96 ora­nın­da artıyor.

DAHA ÖNCE DE SUÇLANMIŞTI”

Tek bir çalış­ma­ya daya­na­rak böy­le bir haber çıka­rıl­dı­ğı­nı dile geti­ren İç Has­ta­lık­la­rı ve Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Ser­hat Bor, Bu çalış­ma­nın çok sayı­da zayıf­lık­la­rı var. Bu ilaç­lar yaş­lı, genel duru­mu kötü, çok sayı­da ilaç kul­la­nan, kul­lan­dı­ğı diğer ilaç­lar­dan dola­yı böb­rek yet­mez­li­ği ris­ki taşı­yan has­ta­la­ra veril­mek­te­dir. Bu ilaç­lar, daha önce de deği­şik şekil­ler­de suç­lan­dı. Bun­la­rın nere­dey­se tama­mın­dan bera­at etti. Bu ilaç­la­rın oste­opo­roz ve kemik kırı­ğı yapı­cı etki­si bile çok azdır, risk kat­sa­yı­sı 1,3’tür” diye konuştu.

dialysis 6HAS­TA­LAR­DAN YOĞUN ŞİK­AY­ET VE ENDİ­ŞE DURU­MU VAR”

Ülke­miz­de vatan­daş­la­rın yüz­de 23’ünde ref­lü, yüz­de 10’unda mide prob­le­mi oldu­ğu­nu açık­la­yan Bor, şun­la­rı söyledi:

Bu has­ta­la­rı­mız bu tür haber­le­re iti­bar edip ilaç­la­rı­nı bıra­kır­sa baş­ta mide kana­ma­sı olmak üze­re çok sayı­da yan etkiy­le kar­şı kar­şı­ya gele­cek­ler­dir. Böy­le bir habe­rin halk sağ­lı­ğı açı­sın­dan çok cid­di olum­suz etki­le­ri ola­cak­tır. Bazı has­ta­lar bu ila­cı gerek­siz, bazı­la­rı daha uzun kul­lan­mak­ta­dır. Her ilaç­ta oldu­ğu gibi bu ilaç­la­rı da dok­tor­la­rı­na danı­şa­rak kul­lan­ma­la­rı gere­kir. Uzman bir hekim­le görü­şüp gere­ken doz­da ilaç kul­lan­ma­la­rı gerekir.”

Habe­ri duyan has­ta­la­rın ken­di­le­ri­ne akın etti­ği­ni ifa­de eden Bor, Der­ne­ği­mi­zin web ve sos­yal med­ya say­fa­la­rı­na da bu konu­da çok mik­tar­da soru gel­di. Çok hız­lı geri bil­di­rim­ler yapı­yo­ruz. Bu konu­da­ki res­mi görü­şü­mü­zü has­ta­la­rı­mı­za yay­ma­ya baş­la­dık” der­ken, has­ta­la­ra da Her ila­cı dozun­da ve süre­sin­de kul­la­nın” uya­rı­sın­da bulundu.

İlgili Haberler

Leave a Comment