TAKEDA TÜRKİYE’NİN YENİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEYDA ATADAN MEMİŞ OLDU

Kök­lü geç­mi­şiy­le dün­ya­nın en büyük 10 ilaç şir­ke­tin­den biri ola­rak faali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren Japon­ya mer­kez­li, ilaç şir­ke­ti Take­da Türkiye’nin Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ne Şey­da Ata­dan Memiş atandı.

Take­da; Onko­lo­ji, Hema­to­lo­ji, Gast­ro­en­te­ro­lo­ji, Nöro­bi­lim, Nadir Has­ta­lık­lar teda­vi alan­la­rı­na ve temel ilaç­la­ra yöne­lik 2025 viz­yo­nu­nu ile­ri taşı­ya­rak glo­bal­de bu kilit teda­vi alan­la­rın­da lider olmak ama­cıy­la 8 Ocak 2019 da İrl­anda mer­kez­li Shi­re şir­ke­ti­ni glo­bal ola­rak satın aldı. Ger­çek­le­şen satın alma son­ra­sın­da Türkiye’de enteg­ras­yon süre­ci devam eden Take­da ve Shi­re şir­ket­le­ri; hema­to­lo­ji, onko­lo­ji, immü­no­lo­ji, gast­ro­en­te­ro­lo­ji, temel ürün­ler ve gene­tik has­ta­lık­lar ala­nın­da­ki faali­yet­le­ri­ni tek çatı altın­da top­la­dı. Yeni­len­miş yapı­da Şey­da Ata­dan Memiş, Take­da Türkiye’nin Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ne geti­ril­di. İlaç sek­tö­rün­de Satış Pazar­la­ma, İş Geliş­tir­me ve İş Mükem­mel­li­ği alan­la­rın­da 17 yıl­lık dene­yi­me sahip olan Şey­da Ata­dan Memiş, yeni göre­vi­ne 1 Mart 2019 tari­hin­de başladı.

Kari­ye­rin­de Paren­te­ral Bes­len­me, Medi­kal Cihaz­lar ve Hema­to­lo­ji alan­la­rın­da fark­lı ürün port­föy­le­riy­le çalı­şan Şey­da Ata­dan Memiş, 2015 yılın­da Ecza­cı­ba­şı-Bax­ter / Baxal­ta bölün­me­si ile 2016 yılın­da­ki Shi­re – Baxal­ta satın alma süreç­le­ri­ni başa­rıy­la yönet­ti. Şey­da Ata­dan Memiş, Shi­re İlaç bün­ye­sin­de EAMEA (Orta­do­ğu ve Afri­ka Geli­şen Pazar­lar) böl­ge­sin­de yapı­lan başa­rı­lı lans­man­la­ra öncü­lük etti ve 2018 yılın­da Shi­re Türkiye’de Genel Müdür Veki­li ola­rak görev yaptı.

Orta Doğu Tek­nik Üni­ver­si­te­si (ODTÜ) Kim­ya Mühen­dis­li­ği Bölü­mün­den 2000 yılın­da mezun olan ve ardın­dan aynı üni­ver­si­te­de İşl­etme Yük­sek Lisan­sı­nı yapan Şey­da Ata­dan Memiş, 2002 yılın­da ilaç sek­tö­rü­ne gir­di ve Ecza­cı­ba­şı – Baxter’da Ürün Müdü­rü ola­rak göre­ve baş­la­dı. 2011 yılın­da Paren­te­ral Bes­len­me Pazar­la­ma Müdür­lü­ğü göre­vi­ne ata­nan Memiş, 20132015 yıl­la­rı ara­sın­da aynı kurum­da Paren­te­ral Bes­len­me Birim Müdü­rü ola­rak görev aldı. 20152017 yıl­la­rı ara­sın­da Ecza­cı­ba­şı – Shire’da Hema­to­lo­ji Birim Direk­tö­rü ola­rak çalı­şan Şey­da Ata­dan Memiş, 20172018 yıl­la­rı ara­sın­da Hema­to­lo­ji Birim Direk­tö­rü & EAMEA Böl­ge­si Lans­man Sorum­lu­su ola­rak görev aldı. 2018 yılın­da Shire’de eş zaman­lı ola­rak Hema­to­lo­ji Birim Direk­tö­rü & İş Mükem­mel­li­ği Direk­tör­lü­ğü görev­le­ri­ni üst­le­nen Şey­da Ata­dan Memiş, evli ve iki çocuk annesidir.

Take­da Hak­kın­da:  Take­da, Japon­ya mer­kez­li, glo­bal, değer­le­ri­ne bağ­lı, AR-GE odak­lı viz­yo­nuy­la biyo­far­ma­sö­tik ala­nın­da lider bir şir­ket­tir ve bili­mi yük­sek düzey­de yeni­lik­çi ilaç­la­ra çevi­re­rek has­ta­la­ra Daha Sağ­lık­lı, Daha Par­lak Bir Gelecek” sun­mak­ta­dır. Take­da, AR-GE çalış­ma­la­rı­nı dört tera­pö­tik ala­na odak­lan­mış­tır: Onko­lo­ji, Gast­ro­en­te­ro­lo­ji, Nöro­bi­lim ve Nadir Has­ta­lık­lar. Ayrı­ca, Plaz­ma Kay­nak­lı Teda­vi­ler ve Aşı alan­la­rın­da da hede­fe yöne­lik AR-GE yatı­rım­la­rı yapıl­mak­ta­dır. Sağ­lam ve fark­lı yön­tem­ler içe­ren bir port­föy oluş­tur­mak için geliş­ti­ril­miş ortak çalış­ma­la­ra daya­lı AR-GE bece­ri­le­ri­ni kul­la­na­rak ve yeni teda­vi seçe­nek­le­ri­nin sınır­la­rı­nı geniş­le­te­rek, insan­la­rın hayat­la­rın­da fark yara­tan yük­sek düzey­de yeni­lik­çi ilaç­lar geliş­tir­me­ye odak­lan­mak­ta­dır. Çalı­şan­lar, has­ta­la­rın yaşam kali­te­si­ni art­tır­ma­ya ve yak­la­şık 80’den faz­la ülke ve böl­ge­de sağ­lık hiz­met­le­ri ala­nın­da­ki iş ortak­la­rıy­la bir­lik­te çalış­ma­ya kararlıdır.

Daha faz­la bil­gi için: www.takeda.com

İlgili Haberler

Leave a Comment