Novartis İlaç Bilimsel Operasyonlar Direktörlüğü’ne Diyar Akkaynak getirildi

İst­anb­ul, 01 Mart 2019 Novar­tis Onko­lo­ji Birimi’nde Medi­kal Direk­tör­lük göre­vi­ni başa­rıy­la yürüt­mek­te olan Diyar Akkay­nak, Novar­tis İlaç Bilim­sel Ope­ras­yon­lar Direk­tö­rü ola­rak atandı.
2001 yılın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakültesi’nden mezun olan Diyar Akkay­nak, 2003 yılın­da Yedi­te­pe Üniversitesi’nde MBA prog­ra­mı­nı tamamladı.
Kari­ye­ri­ne Biofar­ma İlaç’ta Medi­kal Müdür ola­rak baş­la­yan Akkay­nak, daha son­ra Ecza­cı­ba­şı İlaç’ta Medi­kal Müdür ola­rak çalış­tı. Nisan 2007’de Medi­kal Müdür ola­rak Novar­tis Onko­lo­ji Tür­ki­ye eki­bi­ne katıl­dı ve 20102014 yıl­la­rı ara­sın­da Hema­to­lo­ji Grup Medi­kal Müdü­rü ola­rak göre­vi­ne devam etti. 2014’ten bu yana Novar­tis Onkoloji’de Medi­kal Direk­tör ola­rak görev yapan Akkay­nak, bu süre boyun­ca bir­çok ürü­nün kli­nik çalış­ma­la­rın­da, ruh­sat ve geri öde­me süreç­le­rin­de ve lans­ma­nın­da aktif görev aldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment