Fransız Polinezyası’nın en büyük adası: TAHİTİ

Layout 1AĞUS­TOS 2015

Fran­sız Polinezyası’ndaki en büyük ada olan Tahi­ti, Güney Büyük Okyanus’undaki Soci­é­té Ada­la­rı ara­sın­da bulunmaktadır.

172 bin nüfu­sa, 1.048 km2 yüzöl­çü­me sahip Tahiti’de nüfu­sun yüz­de 69’unu Fran­sız Poli­nez­ya­sı oluşturmaktadır.

Baş­ken­ti kuzey­ba­tı sahi­lin­de­ki Pape­ete” olan Tahiti’nin eski isim­le­rin­den biri Otaheite”dir.

Bir Fran­sız sömür­ge­si olan Tahi­ti, Türkiye’ye uçak aktar­ma­sız yak­la­şık 14 saat uzaklıktadır.

En büyük geli­ri turizm” olan Tahiti’nin en yük­sek nok­ta­sı 2.241 met­re­lik Oro­he­na Dağı’dır.

1000 yılı­na doğ­ru Avust­ro­nez­ya­lı­lar tara­fın­dan keş­fe­di­len Tahi­ti, deniz­ci­lik­te ilerlemiştir.

Tahitili’ler son dere­ce yet­kin­leş­tir­dik­le­ri tara­ça­lı sula­ma­lı tarım ve bah­çı­van­lık yön­tem­le­ri saye­sin­de top­ra­ğı değerlendirmiştir.

tahiti11

Tahitili’ler, Doğu Okyanusya’daki bütün takı­ma­da­lar­da ile­ri bir uygar­lık kur­muş­lar­dır. XVI­II. yy’ın orta­la­rın­da Avru­pa­lı­lar tara­fın­dan sömür­ge­leş­ti­ri­len Tahi­ti top­lu­mu, mis­yo­ner inat­çı­lı­ğı­nın kül­tür­le­ri­ni yer­le bir edi­şi­ne tanık olmuştur.

tahiti-2

İlgili Haberler

Leave a Comment