Fransa’nın deniz aşırı ülkesi: Yeni Kaledonya

OCAK 2016Layout 1

Fransa’nın Büyük Okyanus’taki top­ra­ğı olan Yeni Kale­don­ya 250.000 nüfu­sa, 19.103 km2 yüzöl­çü­mü­ne sahip, dağ­lık yapı­da olup kuzey-güney doğ­rul­tu­sun­da uza­nan dağ­lar­la kaplıdır.

Doğal liman­la­ra sahip olan Yeni Kaledonya’nın bazı ada­la­rı mer­can ada­sı­dır. 22°C yıl­lık orta­la­ma sıcak­lı­ğa sahip olan Yeni Kaledonya’nın özgün hay­van­la­rın­dan ve ulu­sal sim­ge­si olan Kagu” kuşu­nun soyu tüken­mek üzeredir. 

Kop­ra, kah­ve ve pamuk en önem­li ihra­cat kalem­le­ri olan Yeni Kaledonya’nın top­rak­la­rın­dan ancak yüz­de 6’sı ekim ve hay­van­cı­lı­ğa elverişlidir. 

Nikel, demir ve krom yatak­la­rı­na olan Yeni Kaledonya’nın ihra­ca­tı­nın yüz­de 91’i nikel cevheridir. 

Yeni Kaledonya’nın nüfu­sun çoğun­lu­ğu­nu Mali­nez­ya yer­li­le­ri (Kanak­lar) ve baş­ta Fran­sız­lar olmak üze­re Avru­pa­lı beyaz­lar, Cava­lı, Çin­li, Japon, Güney­do­ğu Asya­lı­lar oluş­tu­rur. Baş­kent Noume-da da 80.000 kişi yaşamaktadır.

kaledon-8

Fran­sız deniz­ci L.Antoine de Bougan­vil­le (17291811) ile İng­il­iz gez­gin ve kâşi­fi James Cook (17281779) tara­fın­dan keş­fe­di­len Yeni Kale­don­ya, 1853’e Fran­sız­lar­ca sömürgeleştirildi.

kaledon-3

İkinci Dün­ya Savaşı’nda, Özgür Fran­sa Ceke­ti­ne (Tem­muz 1940) katı­lan Yeni Kale­don­ya, 1946’da Fransa’nın deni­za­şı­rı top­rak konu­mu kazan­dı. Bağım­sız­lık hare­ke­ti, 1980’lerde de tır­ma­nı­şı­nı sür­dür­dü. Ara­lık 1984’te Fran­sa ada­ya sınır­lı bir özerk­lik tanıdı.

İlgili Haberler

Leave a Comment