Folliküler Lenfoma hastalarına umut

Roc­he, pozi­tif, pivo­tal FAZ III GAL­LI­UM çalış­ma­sın­dan elde edi­len veri­le­ri açık­la­dı. Daha önce teda­vi edil­me­miş, Fol­li­kü­ler Len­fo­ma­lı has­ta­lar üze­rin­de yapı­lan çalış­ma­da; Gazy­va ve kemo­te­ra­pi, Gazy­va, MabThera/Rituxan ve kemo­te­ra­pi, ardın­dan tek başı­na MabThera/Rituxan kom­bi­nas­yon­la­rın­dan elde edi­len veri­ler kar­şı­laş­tı­rıl­dı. Sonuç­la­ra göre, Gazy­va stan­dart teda­vi­ye kıyas­la has­ta­lı­ğın kötü­leş­me veya ölüm ris­ki­ni yüz­de 34 ora­nın­da azal­tı­yor. Roche’un bu çalış­ma­dan elde etti­ği veri­ler, Ame­ri­kan Hema­to­lo­ji Derneği’nin 58. yıl­lık top­lan­tı­sın­da bir bilim­sel otu­rum­da bilim dün­ya­sı­na sunuldu.

İlgili Haberler

Leave a Comment