Fizyoloji Kongresi Düzce’de

ustTEM­MUZ 2016

Tür­ki­ye Fiz­yo­lo­jik Bilim­ler Der­ne­ği 42. Ulu­sal Fiz­yo­lo­ji Kong­re­si Düz­ce Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Fiz­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı’nın ev sahip­li­ğin­de, 0508 Eylül tarih­le­ri ara­sın­da Düz­ce Üni­ver­si­te­si Konu­ralp Yerleşkesi’nde düzenlenecek.

Kong­re­nin bilim­sel prog­ra­mı kap­sa­mın­da, ulus­la­ra­ra­sı katı­lım­lı, biri açı­lış ve beş tane­si genel (ple­nary) olmak üze­re top­lam altı adet davet­li kon­fe­ran­sa yer veril­me­si plan­la­nı­yor. Ayrı­ca prog­ram­da, konu odak­lı ve araş­tır­ma bul­gu­la­rı sunu­lan çok sayı­da sem­poz­yum­lar, gün­cel bilim­sel konu­la­rın uzman­la­rın­ca tar­tı­şı­la­ca­ğı panel­ler, stan­dart söz­lü ve pos­ter sunum­la­rı bulu­na­cak. Genç araş­tır­ma­cı­la­rın özgün çalış­ma­la­rı, söz­lü ve pos­ter bil­di­ri­le­ri ödül­len­di­ri­lecek. Kong­re­nin ilk günü düzen­le­necek kurs­lar­la özel­lik­le genç fiz­yo­log­la­ra teorik ve/veya uygu­la­ma­lı eği­tim fır­sa­tı sunulacak.

Geçen yıl oldu­ğu gibi, kong­re­miz­de sunu­la­cak tüm bil­di­ri özet­le­ri hem Türk­çe hem de İng­il­izce ola­rak hazır­la­na­cak ve İng­il­izce özet­ler FEPS’in ulus­la­ra­ra­sı pres­tij­li bilim­sel der­gi­si ActaPhysiologica’da supp­le­ment” ola­rak yayın­la­na­cak ve Web of Sci­en­ce” sis­te­min­de görünecek. 

İlgili Haberler

Leave a Comment