Fiziksel İnaktivite, Sessiz Bir Epidemidir”

SAĞ­LIK prob­lem­le­ri­nin en önem­li neden­le­rin­den biri­nin inak­tif yaşam biçi­mi oldu­ğu­nu söy­le­yen Aktif Yaşam Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Hay­dar Demi­rel, inak­ti­vi­te­nin ölü­me neden olan risk fak­tör­le­ri ara­sın­da 4.sırada yer aldı­ğı­nı belirtti.
Aktif Yaşam Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da, dün­ya­da görü­len hız­lı deği­şim, insan­la­rın daha faz­la otu­ra­rak iş yap­ma­sı, fizik­sel rit­min gide­rek beyin akti­vi­te­si­ne dönüş­me­si, hız­lı ve çar­pık kent­leş­me gibi sebep­le­rin hare­ket­siz yaşam biçi­mi­ni tetik­le­ye­rek dep­res­yon da dahil olmak üze­re bir­çok cid­di sağ­lık prob­le­mi­ne yol açtı­ğı­nı söy­le­yen Prof. Dr. Demi­rel, Bugün Avrupa’da yıl­da altı yüz bin ölüm­den fizik­sel inak­ti­vi­te sorum­lu. Bu nok­ta­dan hare­ket­le inak­ti­vi­te; Tür­ki­ye gibi geliş­mek­te olan bir ülke için bera­be­rin­de çok cid­di eko­no­mik ve sağ­lık sorunları­nı geti­recek bir prob­lem. 150 yıl önce gün­de 30 bin adım­dan çok daha faz­la­sı­nı atar­ken son sana­yi dev­ri­mi­nin oldu­ğu yıl­lar­da 15 bin adı­ma geri­le­ye­rek 3 bin adı­ma bile zor ula­şır hale gel­di. OESD rapor­la­rı­na göre dün­ya­da 2050 yılın­da yaş­lı nüfu­su en hız­lı arta­cak olan iki ülke­den biri­si Tür­ki­ye. Şim­di fizik­sel akti­vi­te alış­kan­lı­ğı­nı tüm top­lum­da, küçük yaş­lar­da yay­gın­laş­tı­rır­sak, iler­le­yen zaman­da yaş­lı­la­rın çeşit­li has­ta­lık­lar­la kar­şı­laş­ma ris­ki­ni de büyük ölçü­de azalt­mış olu­ruz” açık­la­ma­sı­nı yaptı.
Prof. Dr. Demi­rel söz­le­ri­ni şöy­le sürdürdü:
Fizik­sel inak­ti­vi­te yıl­da bütün dün­ya­da 3.2 mil­yon insa­nın ölü­mü­ne yol açı­yor. İnakt­iv­ite yak­la­şık %30’u diya­bet ve kalp has­ta­lı­ğı olmak üze­re, 60 yaş altın­da 670.000 kişi­nin erken ölü­mü­ne sebep olu­yor. Fizik­sel inak­ti­vi­te bir­çok kro­nik has­ta­lı­ğın olu­şu­mu­na yol açan ses­siz bir epi­de­mi ola­rak kabul edi­li­yor. Yapı­lan araş­tır­ma­lar sonu­cun­da göğüs ve kolon kan­se­ri vaka­la­rı­nın %2025’i, diya­be­tin %27’si ve iske­mik kalp has­ta­lı­ğı­nın %30’unun fizik­sel inak­ti­vi­te­den kay­nak­lan­dı­ğı bil­di­ri­li­yor. Prof.Dr. Hay­dar Demi­rel, insan gen­le­ri­nin ener­ji­yi elden gel­di­ğin­ce depo­la­ma­ya, az ener­ji har­ca­ya­rak çok iş yap­ma­ya prog­ram­lı oldu­ğu­nu, inak­tif ve bol ener­ji kay­na­ğı olan günü­müz orta­mın­da ener­ji­nin yağ ola­rak depo­lan­dı­ğı belirtti.

İlgili Haberler

Leave a Comment