Fizik tedavi ile Hastalıktan Sağlığa’

Tür­ki­ye Fizik­sel Tıp ve Reha­bi­li­tas­yon Der­ne­ği, 2529 Nisan tarih­le­ri ara­sın­da Antalya’da 26. Ulu­sal Fizik­sel Tıp ve Reha­bi­li­tas­yon Kong­re­si­ni düzen­li­yor. Kong­re­nin bu yıl­ki tema­sı, Has­ta­lık­tan Sağ­lı­ğa” ola­rak belir­len­di. Sağ­lı­ğa geçiş kav­ra­mın­da reha­bi­li­tas­yon vaz­ge­çil­mez bir basa­mak­tır. Sağ­lı­ğa ulaş­ma­da en önem­li basa­mak olan reha­bi­li­tas­yon­da­ki geliş­me­ler, yeni bilim­sel çalış­ma­lar kong­re­de masa­ya yatı­rı­la­cak. Kong­re­nin ana konu­la­rı bu yıl Kas İsk­el­et Sis­te­mi Has­ta­lık­la­rın­da Gün­cel­le­me­ler”, Roma­to­lo­jik Has­ta­lık­lar­da Gün­cel­le­me­ler” ve Reha­bi­li­tas­yon­da Gün­cel­le­me­ler” ola­rak belir­le­nir­ken, kong­re sıra­sın­da düzen­le­necek sem­poz­yum­la­rın konu­la­rı ise Algo­lo­ji”, Kli­nik Noro­fiz­yo­lo­ji” ve Gele­nek­sel Tamam­la­yı­cı ve Reje­ne­ra­tif Tıp Yön­tem­le­ri” ola­rak seçildi.

İlgili Haberler

Leave a Comment