Figen Bilgen Sandoz Türkiye Pazarlama Direktörü Oldu

San­doz Türkiye’de Pazar­la­ma Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Figen Bil­gen atan­dı. 2 Ocak iti­ba­riy­le göre­vi­ne ata­nan Bil­gen, pazar­la­ma stra­te­ji­le­ri­nin geliş­ti­ril­me­si ve uygu­lan­ma­sın­dan sorum­lu ola­cak ve bu doğ­rul­tu­da saha eki­bi ve müş­te­ri­le­ri­ler­le yakın çalı­şa­cak. Bil­gen, San­doz’ a katıl­ma­dan önce Merck, Sharp & Doh­me (MSD)’da Satış ve Pazar­la­ma Etkin­li­ği Direk­tö­rü ola­rak görev yapıyordu.

İlgili Haberler

Leave a Comment