Fibromiyalji kadınları vuruyor

fibromiyaljiTürk Nöro­lo­ji Der­ne­ği bün­ye­sin­de yer alan Nöro­pa­tik Ağrı Çalış­ma Gru­bu tara­fın­dan Antalya’da 11. Nöro­pa­tik Ağrı Sem­poz­yu­mu düzen­len­di. Nöro­pa­tik ağrı ve fib­ro­mi­yal­ji ala­nın­da dün­ya­nın ve Türkiye’nin önde gelen uzman­la­rı­nı bir ara­ya geti­ren sem­poz­yum­da, tanı ve tviy­le iliş­ki­li pek çok konu tar­tı­şıl­dı. Nöro­pa­tik ağrı­nın en çok diya­bet­li veya kro­nik bel ağrı­sı olan has­ta­lar­da orta­ya çık­tı­ğı­na, fib­ro­mi­yal­ji­nin ise daha çok orta yaş ve üze­rin­de­ki kadın­lar­da görül­dü­ğü­ne dik­kat çekil­di.

Türkiye’den üç yüzün üze­rin­de nöro­lo­ji, fizik­sel tıp ve reha­bi­li­tas­yon, endokrinoloji/dahiliye, algoloji/anestezi, beyin cer­ra­hi­si, roma­to­lo­ji ve orto­pe­di uzma­nı­nın yanı sıra yurt­dı­şın­dan yaban­cı konuş­ma­cı­la­rın da katıl­dı­ğı sem­poz­yu­mun baş­kan­lı­ğı­nı yapan  Türk Nöro­lo­ji Der­ne­ği baş­ka­nı Prof. Dr. Ersin Tan açı­lış konuş­ma­sın­da Yan­ma, bat­ma, don­ma, elekt­rik çar­par gibi ve karın­ca­lan­ma” şek­lin­de şika­yet­ler­le ken­di­ni gös­te­ren nöro­pa­tik ağrı­nın yaşam kali­te­si­ni çok etki­le­yen bir has­ta­lık oldu­ğu­nu ve teda­vi­de basit ağrı kesi­ci­le­rin fay­da etme­di­ği­ni belirt­ti.

 

7 KAT FAZ­LA

Top­lum­da görül­me sık­lı­ğı yüz­de 36 ora­nın­da olan ve kadın­lar­da erkek­le­re göre 7 kat daha faz­la görü­len fib­ro­mi­yal­ji send­ro­mu hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bulu­nan Tür­ki­ye Roma­tiz­ma Araş­tır­ma ve Savaş Der­ne­ği (TRASD) Baş­ka­nı Prof. Dr. Ayşen Akın­cı Tan, fib­ro­mi­yal­ji­nin nere­dey­se roma­tiz­mal has­ta­lık­lar kadar yaşam kali­te­si­ni bozan bir durum oldu­ğu­nu ve bir­çok has­ta­lı­ğı tak­lit ede­bi­lecek yakın­ma­lar yapa­bi­le­ce­ği­ni belirt­ti. Yumu­şak doku roma­tiz­ma­sı ya da kas roma­tiz­ma­sı ola­rak da adlan­dı­rı­lan fib­ro­mi­yal­ji send­ro­mu­nun en çok yay­gın vücut ağrı­sı, uyku bozuk­lu­ğu ve yor­gun­luk belir­ti­le­ri­ne neden oldu­ğu­nu fakat has­ta­la­rın bu belir­ti­ler dışın­da sabah tutuk­lu­ğu, eklem ağrı­la­rı, uyuş­ma­lar, kuru göz, irri­tabl bar­sak send­ro­mu, baş ağrı­sı, kon­sant­ras­yon azal­ma­sı ve unut­kan­lık, ank­si­ye­te, dep­res­yon, sık idra­ra çık­ma, huzur­suz-bacak send­ro­mu ve ben­ze­ri semp­tom­lar ile gele­bil­di­ği­ni belirt­ti.

 

TEDA­Vİ­Sİ UZUN SÜRÜ­YOR

Fib­ro­mi­yal­ji­nin nede­ni­nin henüz tam anla­şı­la­ma­dı­ğı­nı, teş­his koyar­ken iyi bir muaye­ne yap­ma­nın çok önem­li oldu­ğu­nu çün­kü has­ta­lı­ğa özgü bir labo­ra­tu­var tes­ti­nin henüz bulun­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Prof. Dr. Ayşen Akın­cı Tan, kadın olma­nın ve orta yaşın bu send­rom için risk fak­tör­le­ri oldu­ğu­nu, aile öykü­sü ve roma­tiz­mal has­ta­lı­ğı olan­lar­da bu duru­ma daha sık rast­lan­dı­ğı­nı belirt­ti.

Fib­ro­mi­yal­ji teda­vi­si­nin teme­li­ni ilaç ve fizik teda­vi uygu­la­ma­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu­nu söy­le­yen Prof. Dr. Akın­cı Tan, has­ta­ya bu has­ta­lı­ğın teda­vi­si­nin uzun bir süreç oldu­ğu bil­gi­si­nin veril­me­si­nin çok önem­li oldu­ğu­nu belir­tir­ken, ağrı­nın sürek­li olma­sı­nın vücu­da zarar ver­me­ye­ce­ği­nin bilin­me­si­nin de gerek­ti­ği­ni söy­le­di.

İlgili Haberler

Leave a Comment