FerroZinc‑G şurup, 100 mL

BER­KO İlaç demir eksik­li­ği teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan ürü­nü Fer­ro­Zinc-G’yi 100 mL’­lik şurup for­mun­da piya­sa­ya ver­di. FerroZinc‑G, her 5 mL (1 ölçek) şurup 40 mg demir (demir glu­ko­nat halin­de), 15 mg çin­ko (çin­ko glu­ko­nat halin­de) içe­rir. FerroZinc‑G, deği­şik köken­li tüm demir eksik­li­ği ile demir eksik­li­ği­ne bağ­lı kan­sız­lık (ane­mi) teda­vi­sin­de ve demir eksik­li­ği­ne bağ­lı kan­sız­lık­ta görü­len çin­ko eksik­li­ğin­de kullanılır.

Uygun kul­la­nım ve doz / uygu­la­ma sık­lı­ğı için talimatlar:

Dok­tor tara­fın­dan baş­ka şekil­de tav­si­ye edil­me­di­ği durum­lar­da FERROZİNC‑G’ yi çocuk­lar­da 23 doza böle­rek aşa­ğı­da­ki gibi kullanılır.

Cid­di demir yeter­siz­li­ği­ne bağ­lı kan­sız­lık­lar­da: gün­de 4 kez 5 mL kullanılır.

Yapı­lan kan tah­li­lin­de, dok­to­ru­nuz kan değer­le­ri­ni­zin nor­ma­le dön­dü­ğü­nü söy­le­yin­ce­ye kadar aynı doz­da kul­lan­ma­ya devam edi­niz. Daha son­ra 2 ay sürey­le gün­de 2 kez 5 mL kullanılır.

Dok­tor tara­fın­dan baş­ka bir şekil­de tav­si­ye edil­me­di­ği tak­dir­de belir­ti­len doz­lar­da kullanılır.

Geniş Bil­gi İçin: Ber­ko İlaç, Tel: (0212) 456 65 70

İlgili Haberler

Leave a Comment