Fermente sarımsağın faydası artıyor

BES­LEN­ME / AĞUS­TOS 2016

Mısır­lı­la­rın pira­mit­le­ri inşa eder­ken ener­ji­le­ri­ni yük­selt­mek ve has­ta­lık­lar­dan korun­mak için sarım­sak kul­lan­dı­ğı­nı bili­yor muy­du­nuz? Ecza­cı Meh­met Müder­ri­soğ­lu, daha ener­jik ve zin­de kal­mak iste­yen­le­rin nor­mal sarım­sa­ğa göre daha fay­da­lı ve koku­suz olan siyah sarım­sa­ğı kul­la­na­bi­le­ce­ği­ni belirtti.

MİD­EYE ZARA­RI YOK

Günü­müz­de yeni keş­fe­di­len siyah sarım­sa­ğın bil­di­ği­miz sarım­sak­tan daha etki­li oldu­ğu­nu ifa­de eden Ecz. Müder­ri­soğ­lu, şöy­le devam etti: Siyah sarım­sak, aslın­da bil­di­ği­miz sarım­sa­ğın fer­men­te edil­miş hali­dir. Fer­man­tas­yon sıra­sın­da koku­su ve acı tadı kay­bo­lur­ken besin değe­ri artar. Vita­min ve mine­ral­ler dahil yarar­lı 200’ü aşkın bile­şik içe­rir. Yük­sek ener­ji verir. Tan­si­yo­nu ve şeke­ri düzen­ler. Aynı zaman­da anti­ok­si­dan özelliktedir.” 

Ecz.Müderrisoğlu, siyah sarım­sa­ğın mide yan­ma­sı şika­yet­le­rin­de yar­dım­cı ola­bi­le­ce­ği­ni ve doğal mide koru­yu­cu oldu­ğu­nu kay­det­ti. Sin­di­rim sis­te­mi has­ta­lı­ğı olan­la­rın çiğ sarım­sak yeme­me­si gerek­ti­ği uya­rı­sın­da bulu­nan Müder­ri­soğ­lu, yeni­lecek çiğ sarım­sa­ğın mide rahat­sız­lı­ğı, gaz ve aler­ji gibi sorun­la­ra neden ola­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çekti.

siyah sarimsak

Siyah sarım­sa­ğın faydaları

Kan­se­re kar­şı koruyucudur 

Kalp sağ­lı­ğı­nı korur 

Beyin hüc­re­le­ri­ni ser­best radi­kal hasa­rı­na kar­şı korur 

Hafı­za bozuk­luk­la­rı semp­tom­la­rı­nı azaltır 

Bağı­şık­lık sis­te­mi­ni destekler 

Kara­ci­ğe­ri korur 

Diya­bet semp­tom­la­rı­nı iyileştirir 

Kro­nik böb­rek rahat­sız­lık­la­rın­da, teda­vi­nin tok­sik etki­si­ni azaltır 

Sin­di­rim ve dola­şı­mı artırır 

Tan­si­yo­nu düzen­le­me­ye yar­dım eder 

Doğal mide koruyucudur 

Hiper­li­pi­de­mi ve hiperg­li­se­mi durum­la­rı­nı önle­me­ye yardımcıdır 

Yaş­lan­ma­yı geciktirir 

Anti­aler­jik­tir

Saç ve cilt sağ­lı­ğı­nı korur 

Yor­gun­lu­ğu önler

ECZA­NE­LE­RE BAŞVURUN

Ecz. Müder­ri­soğ­lu, her ilaç ve sağ­lık ürü­nün­de oldu­ğu gibi siyah sarım­sak tab­let­le­ri­nin hekim ve ecza­cı­la­ra danı­şı­la­rak kul­la­nıl­ma­sı gerek­ti­ği­ni söy­le­di. Müder­ri­soğ­lu, İnt­ern­ett­en ve güven ver­me­yen nok­ta­lar­dan sağ­lık ürün­le­ri­ni kesin­lik­le satın alma­yın. Her sağ­lık ürü­nü için mut­la­ka ecza­ne­le­re baş­vu­run” uya­rı­sın­da bulundu.

İlgili Haberler

Leave a Comment