Felçli hastalara umut ışığı

robotik cihazSEK­TÖR / NİS­AN 2016

Expo­med fuarın­da ser­gi­le­nen diğer bir tek­no­lo­ji ise, Robo­tik Mobi­li­zas­yon Ciha­zı idi.Omurilik felç­li (yürü­me engel­li) bir insa­nı aya­ğa kal­dı­rıp, ayak­ta hare­ket etti­re­rek kul­la­nı­cı­ya kaza­dan önce­ki haya­tı­na dön­me imkâ­nı sağ­la­mak ama­cıy­la üre­ti­len cihaz, kul­la­nı­cı­ya hem sağ­lık hem de eko­no­mik açı­dan fay­da sağ­lı­yor. Yürü­yüş ban­dı üze­rin­de has­ta vücut ağır­lık des­te­ği­ne sahip loko­mo­tor tera­pi­si için tasar­la­nan cihaz, ayak­ta dura­ma­yan ve uzuv­la­rı­nı hare­ket etti­re­me­yen has­ta­lar­da tera­pist des­te­ği olma­dan duruş, yürü­yüş ve dön­me yete­ne­ği­nin geli­şi­mi­ni sağ­lı­yor. Geliş­miş robo­tik reha­bi­li­tas­yon sis­te­mi, omu­ri­lik yara­lan­ma­la­rı, felç, beyin fel­ci, trav­ma­tik beyin yara­lan­ma­sı ve kal­ça ame­li­ya­tı son­ra­sı yürü­me bozuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da iyi sonuç­lar veriyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment