Fazla kilo körlük nedeni

Dr. Füsun Uzunoğlu

Faz­la kilo­nun neden oldu­ğu has­ta­lık­la­rın göz sağ­lı­ğı­nı da yakın­dan etki­le­di­ği­ni belir­ten Dün­ya­göz Altunizade’den Op. Dr. Füsun Uzu­noğ­lu, Kilo faz­la­lı­ğı insan­la­rı genel­lik­le este­tik açı­dan kay­gı­lan­dır­sa da baş­ta kalp, damar ve diya­bet has­ta­lık­la­rı­nın yanı sıra göz sağ­lı­ğın­da da cid­di hasar­la­ra sebep ola­bi­li­yor” dedi. Faz­la kilo­nun yaş fark etmek­si­zin insan­la­rı bir dizi has­ta­lık yuma­ğı­na maruz bırak­tı­ğı­nı söy­le­yen Op. Dr. Füsun Uzu­noğ­lu, kilo kont­ro­lü­nün öne­mi­ni vur­gu­lar­ken dik­ka­te alın­ma­sı gere­ken has­ta­lık­la­rı şu şekil­de sıraladı:

UYKU APNE­Sİ

Göz sağ­lı­ğı­nı teh­dit eden ve kilo kay­bıy­la kont­rol altı­na alı­na­bi­lecek has­ta­lık­la­rın başın­da uyku apne­si geli­yor. Solu­num durak­la­ma­la­rı ve uyku­da yete­rin­ce oksi­jen ala­ma­ma ola­rak orta­ya çıkan uyku apne­si; yor­gun­luk, odak­lan­ma bozuk­lu­ğu ve kilo alı­mıy­la bir­lik­te uyku sıra­sın­da geçi­ri­le­bi­lecek kalp kri­zi gibi cid­di risk­le­re yol aça­bi­li­yor. Ayrı­ca uyku apne­si olan has­ta­lar­da göz kapak­la­rın­da­ki gev­şek­li­ğe ve gözün açık kal­ma­sı­na bağ­lı ola­rak gözün say­dam taba­ka­sın­da mey­da­na gelen tah­riş­ler özel­lik­le sabah­la­rı şid­det­li göz ağrı­sı­na neden ola­bi­li­yor. Uyku apne­si ayrı­ca glo­ko­ma (göz tan­si­yo­nu) ve gör­me mer­ke­zin­de sıvı birik­me­si şek­lin­de ken­di­ni gös­te­ren bir reti­na has­ta­lı­ğı­na da yol aça­bi­li­yor. Bu sıvı birik­me­si 1,5 ay için­de ken­di­li­ğin­den geçe­bi­le­ce­ği gibi daha uzun da süre­bi­li­yor. Bu süreç­te has­ta­nın takip edil­me­si ve gere­kir­se ilaç, lazer gibi teda­vi­ler­le kalı­cı gör­me kay­bı­nın engel­len­me­si önemlidir.

YALAN­CI BEYİN TÜMÖRÜ

30 yaş civa­rın­da­ki kilo­lu kadın­lar­da görü­len ve yine kilo kay­bıy­la kont­rol altı­na alı­na­bi­len bir diğer önem­li has­ta­lık yalan­cı beyin tümö­rü­dür. Has­ta­lık şid­det­li baş ağrı­sı, çift gör­me, bulan­tı ve kus­ma gibi kafa içi basınç artı­şı­na bağ­lı şikâ­yet­ler­le orta­ya çıka­bi­lir. Yalan­cı gör­me sini­ri şiş­me­si ya da yalan­cı yalan­cı beyin tümö­rü adı­nı alan ve beyin için her­han­gi bir teh­li­ke­si bulun­ma­yan has­ta­lık, gelip geçi­ci gör­me kayıp­la­rıy­la iler­le­ye­rek kalı­cı gör­me kay­bı­na neden ola­bi­li­yor. Kilo kay­bı, belir­ti­le­rin düzel­me­sin­de olduk­ça önem­li­dir. Ancak gör­me kay­bı teh­li­ke­si olan has­ta­lar­da ilaç ya da ame­li­yat düşü­nül­me­li­dir. Bu has­ta­lık; kor­ti­zon, anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı, hor­mo­nal neden­ler ve kan­da yük­sek kal­si­yum gibi etken­le­re bağ­lı ola­bi­le­ce­ği için o has­ta­lık­la­rın da araş­tı­rıl­ma­sı ve teda­vi edil­me­si gerekebiliyor.

HİP­OT­İR­O­İDİ

Tiro­id bezi­nin az çalış­ma­sı ola­rak bili­nen Hipo­ti­ro­idi, has­ta­lar­da meta­bo­liz­ma­yı düşü­re­rek kilo alma­ya yol açan bir has­ta­lık­tır. Bu has­ta­lar­da özel­lik­le göz kapak­la­rın­da şiş­lik ve göz­ler­de kuru­luk şikâ­yet­le­ri ön pla­na çıkmaktadır.

DİY­AB­ET

Dün­ya­da kör­lük neden­le­ri ara­sın­da birin­ci sıra­da gelen diya­bet, kiloy­la el ele giden bir has­ta­lık­tır. Özel­lik­le göbek çev­re­si-bel­de kalın­laş­may­la ve iç organ yağ­lan­ma­sıy­la bir­lik­te olan bu has­ta­lık, kalp damar prob­lem­le­ri­ne, bun­lar da gözün reti­na taba­ka­sın­da (gör­me işle­vi­ni sağ­la­yan, sinir ve damar­lar­dan olu­şan taba­ka) damar­lar­da bozul­ma­la­ra, tıkan­ma­la­ra ve kana­ma­la­ra yol aça­bi­li­yor. Günü­müz­de teda­vi ola­nak­la­rı art­mış olsa da geç kalı­nan vaka­lar gör­me kay­bıy­la son­la­na­bi­li­yor. Op. Dr. Füsun Uzunoğlu

İlgili Haberler

Leave a Comment