Fazla egzersiz inflamasyon nedeni

FIT­NESS / ŞUBAT 2016

Düzen­li egzer­si­zin sayı­sız yara­rı oldu­ğu­nu belir­ten uzman­lar, egzer­siz gün­le­ri ara­sın­da birer gün vücu­da topar­lan­ma için fır­sat veril­me­si gerek­ti­ği­ni de vur­gu­lu­yor. Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bilim­le­ri Fakül­te­si Fiz­yo­te­ra­pi ve Reha­bi­li­tas­yon Bölüm Baş­ka­nı Doç. Dr. Def­ne Kaya, Doğ­ru ve kalp dos­tu egzer­siz reçe­te­si hayat kur­ta­rı­cı­dır. Haf­ta­nın 3 ya da 4 günü en az 30 daki­ka­lık orta sevi­ye­li aero­bik egzer­siz­ler kal­bi­niz­le dost­tur” uya­rı­sın­da bulundu.

Egzer­si­zin inf­la­mas­yo­na neden ola­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çeken Doç. Dr. Kaya, Aero­bik egzer­siz yap­tı­ğı­mız­da vücu­dun har­ca­dı­ğı ener­ji­yi yeri­ne koy­ma­sı için 20 kat daha faz­la oksi­je­ne ihti­ya­cı olur. Bu ihti­ya­cı kar­şı­la­mak için üre­ti­len bazı ser­best radi­kal­ler kas ve damar gibi doku­lar­da oksi­da­tif zede­len­me­ye neden olur. Düzen­li fizik­sel akti­vi­te koru­yu­cu özel­lik­te olan anti­ok­si­dan ser­best radi­kal­ler üret­se de yoğun egzer­siz­ler­le olu­şan oksi­da­tif zede­len­me anti­ok­si­dan­la­rın koru­yu­cu etki­si­ni bas­kı­la­mak­ta­dır. Bu ser­best radi­kal­ler nede­niy­le olu­şan oksi­da­tif stres, kro­nik ve sis­te­mik inf­la­mas­yo­na yol aça­rak hüc­re yapı­sın­da­ki pro­te­in­le­ri, zar­la­rı ve gen­le­ri boz­mak­ta­dır. Yoğun ve uzun süre aero­bik egzer­siz yapı­yor­sa­nız, kro­nik ve sis­te­mik inf­la­mas­yon­la kar­şı kar­şı­ya­sı­nız demek­tir” diye konuştu.

Kro­nik inf­la­mas­yo­nun kan­ser, kalp has­ta­lık­la­rı, felç, Alz­he­imer ve Par­kin­son gibi bir­çok has­ta­lı­ğın geliş­me­si­ne zemin hazır­la­dı­ğı­nı hatır­la­tan Kaya, şu tav­si­ye­ler­de bulun­du: Uzun süre ve yoğun egzer­siz yapan kişi­le­rin böğürt­len, dut, fram­bu­az gibi küçük tane­li mey­ve­ler, fın­dık ve koyu yeşil yap­rak­lı seb­ze­ler gibi anti­ok­si­dan­la­rı tüket­me­si, egzer­siz­le olu­şan zarar­lı oksi­da­tif etki­nin üze­ri­ni yara ban­dı gibi kapa­ta­cak­tır. Egzer­siz gün­le­ri ara­sın­da birer gün vücu­da topar­lan­ma için fır­sat ver­mek ve egzer­siz tip­le­ri­ni değiş­tir­mek (bir gün yüz­me, bir gün ara, erte­si gün bisik­let, bir gün ara, son­ra­ki gün koşu gibi) egzer­si­zin vücu­da zarar veren inf­la­mas­yon etki­si­ni azaltacaktır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment