Farmakogenetik kimlik kartı uygulaması başladı

Uzm. Dr. İlknur Bozkurt
Uzm. Dr. İlkn­ur Bozkurt

GÜN­CEL / MART 2016

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si NPİ­ST­ANB­UL Nörop­si­ki­yat­ri Hastanesi’nde bire­ye özgü ilaç teda­vi­si” bağ­la­mın­da far­ma­ko­ge­ne­tik kim­lik kar­tı” uygu­la­ma­sı baş­la­tıl­dı. Doğ­ru ilaç, doğ­ru doz, doğ­ru süre” ilke­si ile uygu­la­ma­ya alı­nan kart, kişi han­gi heki­me gider­se git­sin han­gi ilaç­la­rı daha güven­li ve etkin bir şekil­de kul­la­na­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin heki­mi­ne yol gös­te­ri­ci oluyor.

Far­ma­ko­ge­ne­tik Pro­fil Kim­lik Kar­tı” uygu­la­ma­sı ile bil­gi veren Uzm. Dr. İlkn­ur Boz­kurt şun­la­rı söyledi:

Özel­lik­le psi­ki­yat­ri, kar­di­yo­lo­ji ve ağrı teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan ilaç­la­rı meta­bo­li­ze eden enzim­le­rin en önem­li­le­ri Sitok­rom P450 enzim­le­ri­dir. Gene­tik fark­lı­lık­la­ra göre enzim hız­lı akti­vi­te gös­te­ri­yor­sa ila­cın etkin­li­ği aza­lır ve fay­da­lı ola­maz. Tam aksi yön­de enzim yavaş akti­vi­te gös­te­ri­yor­sa da ilaç düzey­le­ri isten­me­yen şekil­de arta­rak yan etki ris­ki orta­ya çıka­bi­lir. Far­ma­ko­ge­ne­tik pro­fil kim­lik kar­tı veri­len has­ta­la­ra enzim akti­vi­te­si açı­sın­dan uygun teda­vi­ler bir ara­da veri­le­bi­le­cek­tir. Bu saye­de ilaç etkin­li­ği arta­rak has­ta­la­rın teda­vi­ye uyu­mu da arta­cak­tır. Bu uygu­la­ma Bire­ye Özgü İlaç Teda­vi­si’ ola­rak adlandırılmaktadır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment