Evde Sağlık Zirvesi yapılacak

4.uluslararasi saglikARA­LIK 2015

4. Ulus­la­ra­ra­sı Evde Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Kong­re­si 35 Ara­lık tarih­le­ri ara­sın­da Antal­ya, Port Natu­re Luxury Resort’ta yapı­la­cak. Her yıl, Sağ­lık Bakan­lı­ğı ile Aile ve Sos­yal Poli­ti­ka­lar Bakan­lı­ğı öncü­lü­ğün­de olmak üze­re çok sayı­da bakan­lık, kamu kuru­mu, yerel yöne­tim, özel sek­tör, sivil top­lum kuru­luş­la­rı ve yurt dışın­dan gelen konuk­la­rı ağır­la­yan kong­re, bu yıl tüm pay­daş­la­rın bir ara­da oldu­ğu Ulus­la­ra­ra­sı Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Zirvesi’ne” dönüştü.

Ulus­la­ra­ra­sı Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Zirvesi”nde bugü­ne kadar yapı­lan­la­rı değer­len­dir­mek, hem üre­ti­ci fir­ma­la­rı yaban­cı alı­cı­lar­la buluş­tur­mak hem de kong­re, sem­poz­yum ve kurs­lar­la sağ­lık çalı­şan­la­rı­na kat­kı sağ­la­mak hedefleniyor.

Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Zir­ve­si kap­sa­mın­da;  2 kong­re, eş zaman­lı ola­rak 4 sem­poz­yum ve Evde Sağ­lık­ta Bes­len­me, Mob­bing Temel Danış­man­lık, Pal­ya­tif Bakım, Yara ve Osto­mi Bakı­mı, Kar­di­yo­pul­mo­ner Egzer­siz Test­le­ri, KBRN Temel Eği­tim, Uygu­la­ma­lı Hip­noz, Sağ­lık İlet­iş­imi, Tıb­bi Nebe­vi ve 1.Basamak Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri kurs­la­rı düzenlenecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment