Evde gençleşmenin yolu bulundu!

Op. Dr. Hüse­yin Güner

Superp­last Güzel­lik Mer­ke­zi­’­nin kuru­cu­su, ala­nı­nın en önem­li isim­le­rin­den Este­tik Plas­tik ve Rekonst­rük­tif Cer­ra­hi Uzma­nı Op. Dr. Hüse­yin Güner, bu kez cer­ra­hi yön­tem­ler­le değil, egzer­siz­le yüz genç­leş­tir­me­nin yep­ye­ni ve muci­ze­vi yön­te­mi­ni anlat­tı. FDA onay­lı, basit, ucuz ve kul­la­nı­mı kolay Faci­al Flex ile genç kal­mak, cil­di reje­ne­re ede­rek yıl­lar önce­ki yüz ova­li­ne yeni­den kavuş­mak ve botok­sun etki­si­ni artır­mak müm­kün. Egzer­si­zin kanı­ta daya­lı tek genç­leş­tir­me yön­te­mi oldu­ğu­nu söy­le­yen Op. Dr. Güne­r­’­den özel­lik­le kadın­la­rı ilgi­len­di­ren bu yeni uygu­la­ma hak­kı­na bil­gi aldık.

 

✔ Sizin Faci­al Flex ile tanış­ma­nız nasıl oldu?
Bir süre önce­si­ne kadar doğal yön­tem­ler­den sade­ce yüz yoga­sı­nın olum­lu etki­si­ni bili­yor­dum. Bun­dan 10 yıl kadar önce siga­ra içen, hafif alkol kul­la­nan, cilt kali­te­si de çok faz­la iyi olma­yan, ancak buna rağ­men ken­di yaşıt­la­rın­dan daha genç görü­nen bir has­tam oldu. Ken­di­si­ne ısrar­la bunun sır­rı­nı sorun­ca bana Faci­al Flex adlı ürü­nün var­lı­ğın­dan bah­set­ti. Ame­ri­ka­’­da kal­dı­ğı süre içe­ri­sin­de yıl­lar­ca bu alet­le düzen­li yüz egzer­si­zi yap­tı­ğı­nı ve yüzün­de­ki bu fit görü­nü­mün onun saye­sin­de oldu­ğu­nu ifa­de etti. O zama­na kadar bu ale­tin mev­cut oldu­ğun­dan açık­ça­sı haber­dar değil­dim. Bu bil­gi­ye eriş­tik­ten son­ra Faci­al Flex’i bazı olgu­la­rım­da has­ta­la­rı­ma öner­me­ye baş­la­dım. Ama o zaman çekin­cem has­ta­la­rı­mın bu ürü­ne eri­şim­le­ri­nin çok kolay ola­ma­ya­ca­ğı şek­lin­de idi. Ancak yakın bir zaman önce ilginç bir olay yaşa­dım. Bir arka­da­şı­mın yakı­nı yüzün­de hafif bir sark­ma şika­ye­ti ile bana gel­di. Ken­di­le­ri­ne bu ciha­zı temin edip kul­lan­ma­la­rı­nı öner­dim. Arka­da­şım bu ürü­ne Amerika’dan ulaş­mış ve ken­di yakı­nı­na ver­miş. Bu süre sonun­da has­tam ken­di­sin­de muci­ze bir genç­leş­me fark etmiş. Ken­di­si de giri­şim­ci olan bu dos­tum ürün­den çok etki­le­ne­rek bir dok­tor arka­da­şı ile bir­lik­te bu ürü­nü Ame­ri­ka­’­dan Türkiye’ye getir­me­ye karar ver­miş­ler. Şu anda bu ürün Türkiye’de Sağ­lık Bakanlığı’nca Tıb­bi Cihaz ola­rak onay­lan­mış durum­da. Artık kadın ya da erkek her­kes bu ürü­nü mer­kez­ler­den ya da ecza­ne­ler­den ala­bi­lir­ler, ürün­le ilgi­li bil­gi­le­re Tür­ki­ye dist­ri­bü­tö­rü olan Coar­ta fir­ma­sın­dan ulaşabilirler.

✔ Bu ciha­zın man­tı­ğı nedir, nasıl etki ediyor?
Man­tı­ğı şu: İns­an, vücu­du­nun her­han­gi bir yeri­ni egzer­siz­le çalış­tır­dı­ğı zaman zaten bütün vücut genç­le­şi­yor. Genç­leş­me­nin ila­cı ne yedi­ği­miz, ne içti­ği­miz, ne sür­dü­ğü­müz, ne de güneş­ten korun­ma­dır. Hep­siy­le ilgi­li tar­tış­ma var­dır. Doğ­ru eller­de yapıl­dı­ğın­da botoks, dol­gu insa­nı daha genç gös­te­re­bi­lir, ama insa­nı genç­leş­tir­di­ğin­den emin oldu­ğu­muz tek şey var; egzersiz.

✔ Yani her gün yarım saat tem­po­lu yürü­yen bir insa­nın yüzü de mi gençleşiyor?
Yüz­de yüz! Her gün ya da en azın­dan haf­ta­da bir­kaç gün tem­po­lu yürü­mek iyi­dir ama en iyi­si gün­de 20 daki­ka koş­mak­tır. Genç kal­mak demi­yo­rum bakın, genç­leş­mek için, yani daha da geri­ye git­mek için koş­ma­lı­sı­nız. Ancak esas ola­rak bir böl­ge­yi çalış­tır­mak o böl­ge­yi reje­ne­re eder. Nasıl ki karın böl­ge­mi­zi daha genç gös­ter­mek için karın egzer­si­zi yapı­yo­ruz, yüz egzer­si­zi ile de yüzü­mü­zü genç­leş­ti­re­bi­li­riz. Spor tüm vücu­du reje­ne­re edi­yor, böl­ge­sel spor o böl­ge­yi genç­leş­ti­ri­yor. Genç­leş­me­nin tar­tış­ma­sız tek ceva­bı bu. Peki ama yüze spor yap­tır­mak ne menem bir şey­dir? Çok konu­şan, çok gülen, yani mimik­le­ri­ni çok kul­la­nan insan­la­rın genel anlam­da yüz­le­ri daha geç sar­kı­yor. Sanıl­dı­ğı gibi gül­me insa­nı kırış­tır­maz. Kırış­ma zaman için­de olu­şan nor­mal bir feno­men­dir. Siga­ra içmek ve alkol kul­lan­mak bu süre­ci hız­lan­dı­rır. Yüz­de kont­rol­lü sayı­da ve doğ­ru yapı­lan egzer­siz ise cil­di gençleştirir.

✔ Tam ola­rak ne yapı­yor yüzümüze?
Ben yüz ger­me sıra­sın­da yap­tı­ğı­mız işle­mi botoks­la yap­ma­ya baş­la­dım. Buna da botoks lif­ting diyo­rum. Yüzü yuka­rı­da tutan ade­le­le­re botoks yap­ma­mak, yüzü aşa­ğı­ya çeken ade­le­le­re botoks yap­mak esa­sı­na daya­nan bir yön­tem bu. Yüzü a şağı çeken ade­le­ler blo­ke olup yüzü yuka­rı çeken ade­le­ler blo­ke olma­yın­ca yüz yuka­rı kal­kı­yor. İşte bu sıra­da Faci­al Fle­x’in aslın­da bizim hiç yap­ma­dı­ğı­mız bir şeyi, yüzü yuka­rı çeken ade­le­le­ri çalış­tır­dı­ğı­nı fark ettim. Faci­al Flex, nor­mal­de hiç yap­ma­dı­ğı­mız hare­ket­le­ri yap­tı­rı­yor yüzü­mü­ze. Düzen­li ola­rak yana­ğı yuka­rı­da tutan ade­le­yi çalış­tır­dı­ğı için göz altı, yanak geçi­şi yavaş yavaş düze­li­yor. Yanak içi­ne sak­lan­mış olan volü­mü yuka­rı doğ­ru taşı­yor. Düzen­li ola­rak duda­ğı zor­la­ya­rak büzüş­tür­dü­ğü için cilt altı yağ doku­su ken­di­ne geli­yor. Gün­lük kul­lan­dı­ğı­mız mimik­le­rin çok daha faz­la­sı­nı yap­tı­ğı­mız zaman reje­ne­ras­yon ger­çek­le­şi­yor. Dola­yı­sıy­la Faci­al Flex, yanak­lar­da, dudak çev­re­sin­de ve boyun­da, yani yüzü yerin­de tutan kont­rol­lü bir şekil­de egzer­siz yap­tır­dı­ğın­da yüzün yaş­lan­ma­sı­nı dur­du­rur ve cid­di anlam­da yaş­lan­ma­yı geri dön­dü­rür. Yüz kas­la­rı­nın tonu­su­nu ve kan dola­şı­mı­nı artı­ra­rak yüz, çene ve boyun böl­ge­sin­de­ki sark­ma­la­rı önler ve yeni­den yapı­lan­dı­rır. Yüze fit görü­nüm kazandırır.

✔ Ne kadar süre­de etki­li oluyor?
Tüm vücut­ta egzer­siz yap­tı­ğı­mız­da reje­ne­ras­yo­nun yüz­de 60’ı ilk üç ayda ger­çek­le­şir. Kala­nı da bir sene­yi bula­bi­lir. Bir sene sonun­da baş­la­dı­ğın andan 45 yaş daha genç görü­nür­sün. E ğer kişi siga­ra­yı bıra­kır­sa, bel­ki 10 yaş genç­le­şe­bi­li­yor. Önem­li olan doğ­ru şekil­de doğ­ru sayı­da egzer­siz yap­mak. Kul­lan­ma­yı bırak­tı­ğı­nız­da da yavaş yavaş tek­rar bozul­ma­ya baş­lar, ama baş­la­dı­ğın hali­ne dön­men bel­ki 1, bel­ki 2 sene ala­bi­lir ve asla seni daha kötü ve hız­la yaşlandırmaz.

✔ Bu yön­tem için bir muci­ze diye­bi­lir miyiz?
İns­an­ın ken­di için­de olan iyi­leş­ti­ri­ci potan­si­ye­li­ni orta­ya çıkar­ma­sı açı­sın­dan fay­da­lı ve kul­la­nı­mı çok kolay bir cihaz. Bura­da kul­la­nı­cı­ya önem­li tek bir görev düşü­yor, o da egzer­si­zi­ni düzen­li ola­rak yap­ma­sı. Bunu yeri­ne geti­ren kişi yüz­de yüz genç­le­şi­yor, fit görü­nüm kaza­nı­yor. Çün­kü yüz, çene ve boyun kas­la­rın­da belir­gin tonus artı­yor. Faci­al Flex ile öne­ri­len kul­la­nım süre­si gün­de kesin­ti­siz ola­rak yapı­la­cak 2 daki­ka egzer­siz ya da 120 adet uygulamadır.

✔ Botoks ve dol­gu ile bir­lik­te de kul­la­nı­yor musunuz?
Ben botoks ve dol­gu uygu­la­dı­ğı­mız has­ta­lar­da neti­ce­yi artır­dı­ğı­na ina­nı­yo­rum. Botoks yap­tı­ğım has­ta­la­ra botoks­tan daha faz­la işle­ri­ne yara­ya­ca­ğı­nı söy­lü­yo­rum artık. Botoks­la yüzü yuka­rı­da tutan ade­le­le­re dokun­ma­dı­ğı­mız için bun­lar aynı yön­de çalı­şı­yor­lar. Botoks han­gi amaç­la kul­la­nı­lır­sa kul­la­nıl­sın Faci­al Flex ile kom­bi­ne edi­le­bi­lir. Ben­ce botoks­la iyi neti­ce almak iste­yen her­kes bu ciha­zı uygulayabilir.

✔ Faci­al Flex’i kul­lan­ma­ya kaç yaşın­da başlanmalı?
20’li yaş­lar­da bile baş­la­na­bi­lir, ben­ce bunun yaşı yok. Kim­se de geç kal­mış değil­dir, her­kes her yaş­ta baş­la­ya­bi­lir. Göz altı yanak­la­rı çok erken boşa­lan 22 yaşın­da­ki bir genç kız, bunu dene­ye­bi­lir. Ama 30 yaş üze­ri her­kes bunu kul­lan­sın. Ucuz, basit, kul­la­nış­lı bir yöntem.

İlgili Haberler

Leave a Comment